Открит конкурс за възлагане на дейност “Маркиране на насаждения и дървета за сеч” ОБЕКТ 1901

Заповед откриване

Документация

Проект на договор

Приложения

Заповед за прекратяване

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности