Открит конкурс – „Добив на стояща дървесина на корен” в обект № 17002

Документация

Проект на договор

Заповед

Приложения

Сортиментни ведомости

Протокол от комисия

Заповед за определяне

Договор

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности