Открива търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен при условията и по реда на чл. 65 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – собственост на община Златица в Обект № 15301

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОФЕРТА ЗА ОБЕКТА

ПЛАН-СМЕТКА ЗА ОБЕКТА

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности