Околна среда

Деклерация за административна регистрация на куче.

ПРЕПОРЪКИ ЗА „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ” ПРИ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРЕНИЯ ВЪЗДУХ И ЕКОЛОГИЧНАТА СРЕДА В ПРОМИШЛЕНИЯ РАЙОН ПИРДОП-ЗЛАТИЦА И ОГРАНИЧАВАНЕ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО – 2014 ГОД. 

Протоколи от проведени работни срещи в Община Златица във връзка със сигнали на Инициативен комитет за екологична защита на гр. Пирдоп и ИГК – Златица

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности