Обявление

 

Община Златица, на основание чл.14 ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед № 265 / 19.06.2017 година на кмета на общината,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Старши юрисконсулт“ в община Златица.

 

  1. Кратко описание на длъжността:

Подпомага работата на управленския екип и общинската администрация чрез ефективно правно обслужване, предотвратяване и разрешаване на правни проблеми в работата, процесуално представителство на община Златица пред други организации и съответните органи на изпълнителната и съдебната власт.

Области на дейност: правно-нормативно обслужване на община Златица.

 

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: висше, степен „магистър“;

2.2. Професионално направление на висшето образованието: право;

2.3. Професионален опит: една година или минимален ранг за заемане на длъжността V младши.

 

  1. Специфичните изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да има придобита юридическа правоспособност и да отговаря на изискванията, установени в чл.7 ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

 

  1. Конкурсът с допуснатите кандидати да се проведе на два етапа:

– решаване на тест;

– интервю.

 

  1. Необходимите документи за участие в конкурсната процедура са:

5.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) (образец);

5.2. Декларация по чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (образец);

5.3. Декларация по чл.7 ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител (образец);

5.4. Автобиография CV формат;

5.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация: удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

5.6. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител;

5.7. Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

 

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок от публикуване на обявлението от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, на адрес: Община Златица, град Златица 2080, област Софийска, пл. Македония №1, етаж 1, стая №107, лично от кандидатите или техни упълномощени представители. Краен срок – 03.07.2017 г. включително.

Документите се приемат от Ани Цокова, старши специалист ЧР, като след проверка кандидатите получават длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и регистрират заявленията си за участие в конкурса в деловодството в сградата на Общинска администрация – Златица“, партер, гише № 1.

Телефон за контакти: 0728/60 201, вътр. 120 или 104.

Формулярите по образец може да се получат всеки работен ден в деловодството в сградата на Общинска администрация – Златица“, партер, гише № 1, от 08.00 часа до 17.00 часа.

 

  1. Минимален размер на основната заплата:

І степен, в границите от 460 лв. до 1150 лв.

*Основният размер на заплатата на длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 

  1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на община Златица и на интернет страницата на общината.

 

 

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности