Обяви

gorskistrajarstspecsocdeinОбява за старши специалист К и РОбява за работа - медицинска сестраobqvlenie 14.04.2021obqva_shofior_10.2020

——————————————————————————————

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 17.02.2021г. до 24.02.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Шумен, Асеновград, Пловдив и Мусачево.

//Обява//

——————————————————————————————

 

Обява за работа - ст.специалист ОМП

Обява за работа - медицинска сестра

Обява за работа - полски пазач

 

Обява_за_работа_еколог

 

Обява за работа - младши експерт АСК и ИИ

 

 

Обява за работа - горски стражар

 

 

——————————————————————————————————————————

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА:

Датата на обявяване – 23.05.2019г. Документи се приемат в едномесечен срок.

——————————————————————————————————————————

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА”ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” – ГРАД ЗЛАТИЦА

18.07.2018

——————————————————————————————————————————
ЙАФ-България (с.Мусачево) търси да назначи СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ. 
Атрактивно възнаграждение, 5 дневна работна седмица, работа на смени, спазване на всички почивни и официални празнични дни, ваучери за храна и транспорт, реални осигуровки, бонусни системи. Управлението на мотокар е предимство.
За повече информация 0882646200, [email protected]com

——————————————————————————————————————————

 

  Дневен център за деца и възрастни хора с  увреждания – гр. Златица,

обявява свободно работно място за РЕХАБИЛИТАТОР, на 7 часов работен ден.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 Да познава Методика за организиране на работа в Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания, Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за възрастни хора с увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, ЗИХУ и Правилника за прилагането му, Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му, Закона за защита от дискриминация;Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане.

 

Изпълняващия длъжността трябва да:

Спазва стриктно графика за работното време и всички вътрешни правила и процедури на Центъра;

Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността;

Изработва оценки за възможностите на клиентите;

Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график;

Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без и със помощта на предоставените му уреди;

Работи индивидуално и групово с клиенти;

Дава съвети и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашни условия;

Информира и обсъжда с роднините на клиентите дейностите и състоянието на техните близки;

Води необходимата документация и отчетност;

Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ДЦДВХУ;

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 Образование: висше

Специалност: Рехабилитация

Професионален опит:  за предимство ще се счита предишен опит в сферата.

Други специфични изисквания: Да притежава здравна книжка, издадена и заверена по надлежния ред;Компютърна грамотност – – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ЛИЧНО ОТ КАНДИДАТИТЕ:

 1.Молба за работа

  1. документ за самоличност (копие);
  2. автобиография;
  3. диплома за завършено образование (копие);

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

  1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  със обявените изисквания за съответната длъжност.
  2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: 

Документи за участие следва да се подават  до 05.01.2018 г. включително в Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания – гр. Златица, ул. „Полковник Мадрикин“ № 11, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

 

Тел. За връзка: 0882 557 892 – Мария Христова /Управител/

 

——————————————————————————————————————————

Конкурс за длъжността “Старши юрисконсулт” в община Златица.

19-06-2017г.

——————————————————————————————————————————

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА БЮРО ПО ТРУДА ПИРДОП

05-12-2016 г.

——————————————————————————————————————————

Прием на заявки по Схема „Обучения и заетост за младите хора” и Схема „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

01-12-2016 г.

———————————————————————————————————————————

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТИЦА

търси да назначи

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДГ “ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ”

при следните условия:

Образование: Висше по специалността “Медицинска сестра” или “Акушерка” на образователно-квалификационна степен “Бакалавър”.

Професионален опит: Предимство е работа с деца на подобна позиция

Трябва да знае:

Преки, основни задължения и отговорности:

Умения и компетентности:

Лични качества: търпение, способност да планира, организира и контролира собствената си работа, отдаденост на работата си, стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.

Необходими документи:

Необходимите документи следва да бъдат представени от кандидатите в срок до 17:00 часа на 18 ноември 2016 година включително (петък) в Деловодството на община Златица.

01-11-2016 г.

—————————————————————————————————————

Агенция по заетостта – Дирекция “Бюро по труда”- Пирдоп уведомява: /виж тук/

26-10-2016 г.

——————————————————————————————————————

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТИЦА

търси да назначи

ЕКОЛОГ КЪМ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

при следните условия:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Образование: Висше, степен бакалавър или магистър по специалност “Екология” или друга подходяща специалност.

Професионален опит: 1 (една) година по специалността

Трябва да познава нормативната уредба втв връзка със заеманата длъжност.

Преки, основни задължения и отговорности:

Умения и компетентности:

Лични качества: търпение, способност да планира, организира и контролира собствената си работа, отдаденост на работата си, стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.

Необходими документи:

Необходимите документи следва да бъдат представени от кандидатите в срок до 17:00 часа на 31 октомври 2016 година включително (понеделник) в Деловодството на община Златица.

10-10-2016 г.

————————————————————————-

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА БЮРО ПО ТРУДА ПИРДОП

10-10-2016 г.

—————————————————————————-

Съобщение от фирма “СКФ Берингс” ЕАД България

21-09-2016 г.

—————————————————————————–

Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс 

14-09-2016 г.

——————————————————————————

Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования

17-08-2016 г.

———————————————————————————–

СВОБОДНО РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ПИРДОП

Фирма „СКФ Берингс” ЕАД България набира работници

15-08-2016 г.

————————————————————————————–

ОТКРИВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ-ГР.ЗЛАТИЦА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

15-04-2016 г.

———————————————————————————————-

Нови 1 100 работни места се откриват по схема „Младежка заетост“ на ОП РЧР

01-04-2016 г.

————————————————————————————————————————————

ES

RCHR

 Агенция за социално подпомагане

        Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

               „Нови възможности за грижа”

ОБЩИНА  ЗЛАТИЦА

ОБЯВА

Във връзка с реализацията на Проект „Подкрепа за независим живот” в Община Златица по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.00.-0146-C001 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год от 22.01.2016 год до 26.02.2016 год  включително започва приемане на документи и подбор на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „Личен асистент”.

За участие в проекта могат да кандидатстват медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба №1 от 08.02.2011 год .

 

Кандидатите представят следните документи за участие в Проекта:

  1. Заявление по образец – Приложение 1.
  2. Документ за придобита професионална квалификация.
  3. Лична карта.

 

Документите се приемат в Община Златица – администратор проект Донка Петкова тел.0886224101.

22-01-2016 г.

—————————————————————————

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 26.01.2016 г., 27.01.2016 г. и 28.01.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София

За повече информация за вакантните места, условията на  конкурса, получаването на документи и друга допълнителна информация кликнете върху обявата или се обърнете към офиса за военен отчет в община Златица,  адрес пл.Македония 1, лице  за контакт :Асен Згуровски гр. Златица тел:+359885995656

03-11-2015 г.

——————————————————————————

Съобщение за обявяване на проект за изменение регулацията в кв. 73 по регулационния план на гр. Златица /виж тук/

28-04-2015 г.

———————————————————————————

Община Златица започва продажба по ценоразпис  на следните видове дървесина /виж тук/

24-04-2015 г.

———————————————————————————–

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТИЦА търси да назначи

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В СОУ “П. ХИЛЕНДАРСКИ” КЪМ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

при следните условия:

 

Изисквания:

образование: висше;

област на образование – специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка”;

образователно-квалификационна степен „бакалъвър”.

Предимство е работата с деца на подобна позиция.

Познания:

 

Преки, основни задължения и отговорности:

 

Умения и компетентности:

 

Необходими документи:

Необходимите документи следва да бъдат представени от кандидатите в срок до 17:00 часа на 10 септември 2015 година включително (вторник) в Деловодството на община Златица.

29-01-2015 г.

—————————————————————————————

 

logoProfArmy

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,в страната и в чужбина за времето от 18.11.2013 г. до 14.12.2013 г. в61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора.

 Заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-552/05.08.2013 г.

За повече информация за вакантните места, условията на  конкурса, получаването на документи и друга допълнителна информация кликнете върху обявата или се обърнете към офиса за военен отчет в община Златица,  адрес пл.Македония 1, лице  за контакт : Асен Згуровски ,тел 072860175 или  Областен военен отдел – София тел. 02/872-02-21

 

———————————————————————————————————————-

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Раздел V от Наредба за  регистрация, стопанисване и контрол на кучета на територията на община Златица, на 05.07.2013 год. беше проведена акция по залавяне и натоварване на болни и агресивни безстопанствени кучета с лицензирани изпълнител ЕТ ,,Станислав Нейков”. При проведената акция бяха заловени 23 броя бездомни кучета и изпратени в приют. Прилагаме констативният протокол за извършената акция.

10-07-2013 г.

———————————————————————————————————————-

СЪОБЩЕНИЕ

На 06 и 07 април 2013 г. ще се състоят редовни тренировки по футбол както следва:

ДЕЦА РОДЕНИ ПРЕЗ ГРУПИ БР. ДЕЦА ЧАС
2006 – 2008 2 ГРУПИ 13 09:00 – 10:00
13 10:15 – 11:15
2004 – 2005 3 ГРУПИ 14 11:30 – 12:30
14 13:00 – 14:00
14 14:15 -15:15
2002 – 2003 2 ГРУПИ 12 15:30 – 16:30
13 16:45 -17:45
1999 – 2001 1ГРУПА 11 18:00 – 19:00

Телефон за контакти: 0889316472

29-03-2013 г.

——————————————————————————————————————–

ОБЯВА

Община Златица ще предостави:

 

1.Без заплащане  по 5 /пет/ пр.куб.м широколистни дърва за горене на жителите на гр.Златица, с.Карлиево, с.Църквище и с.Петрич от следните социални групи:

– ветерани от войните;

– лица до 18 годишна възраст с намалена работоспособност над 50% /съгласно експертно решение на НЕЛК, ТЕЛК или ДЕЛК/.

2.Срещу заплащане на 181,50 лв. с ДДС по 5 /пет/ пр.куб.м широколистни дърва за горене на лица с намалена работоспособност над 90% с придружител /съгласно експертно решение на НЕЛК, ТЕЛК или ДЕЛК/, жителите на гр.Златица, с.Карлиево, с.Църквище и с.Петрич.

3.Срещу заплащане на 193,50 лв. с ДДС по 5 /пет/ пр.куб.м широколистни дърва за горене на жителите на гр.Златица, с.Карлиево, с.Църквище и с.Петрич от следните социални групи:

– лица с намалена работоспособност над 70% без придружител /съгласно експертно решение на НЕЛК, ТЕЛК или ДЕЛК/;

 

4.Срещу заплащане на 205,50 лв. с ДДС по 5 /пет/ пр.куб.м широколистни дърва за горене на жителите на гр.Златица, с.Карлиево, с.Църквище и с.Петрич от следните социални групи:

– лица над 80 годишна възраст.

С правото да получат дърва за горене при горните условия, се ползват лица с постоянен и настоящ адрес в гр.Златица, с.Карлиево, с.Църквище и с.Петрич, които нямат задължения през 2012 година към Община Златица.

Желаещите да се възползват от това право могат да подават заявления и внасят необходимите суми за закупуване на дърва за горене  от 25 март до 30 април 2013 год.

 Сумите ще се събират в Кметствата на с.Църквище, с.Петрич и с.Карлиево за жителите на тези Кметства и в касата на Община Златица за жителите на гр.Златица.

27-03-2013 г.

———————————————————————————————————————-

ОБЯВА

Във връзка с проект BG051PO001-5.1.04-0183-C0001 „Осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда в Община Златица” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова схема „Помощ в дома” на ОПРЧР Община Златица търси да назначи: технически сътрудник към Звено за услуги в домашна среда.

Изисквания към кандидатите:

 Основни отговорности: участва в организирането на дейността на Звеното за услуги в домашна среда, осъществява връзка между екипа за изпълнение на проекта и персонала за предоставяне на услуги в домашна среда, извършва административна и други дейности, свързани с функционирането на Звеното.

Необходими документи, които следва да бъдат представени до 17.00 часа на 05 април 2013 г. в в сградата на Общинска администрация – стая 304:

21-03-2013 г.

——————————————————————————————————————-

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златица обявява, че е издадена заповед №З УТ-2/25.02.2013 г. на Областния управител на Софийска област, с която се РАЗРЕШАВА:

Изработване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) за проектиране на „Външен канализационен колектор за отпадни води на гр. Златица – от гр. Златица към пречиствателна станция за отпадни води в землището на гр. Пирдоп“, който е част от проект „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Златица“, със следните части:

–     Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за  „Външен канализационен колектор за отпадни води на гр. Златица – от гр. Златица към пречиствателна станция за отпадни води в землището на гр. Пирдоп“, с обхват поземлени имоти в землищата на гр. Златица и гр. Пирдоп, Софийска област;

–     Инвестиционен проект за „Външен канализационен колектор за отпадни води на гр. Златица – от гр. Златица към пречиствателна станция за отпадни води в землището на гр. Пирдоп“, с обхват поземлени имоти в землищата на гр. Златица и гр. Пирдоп, Софийска област.

Заповедта може да бъде разгледана в сградата на ОбА – Златица, гр. Златица, пл. „Македония” № 1, ет.3, ст.306, „Техническа служба”.

04-03-2013

——————————————————————————————————————-

Съобщение от “ЧЕЗ България” ЕАД

14.02.2013 г.

———————————————————————————————————————————-

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, служба „ТСУ” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 02/06.02.2013г. от Главния архитект на община Златица  за обект: „Нов строеж – комин 140м на производство на сярна киселина и газоход към комина, находящ се в промишлена зона, ПИ 100, терен на Аурубис България АД, индустриална зона Пирдоп в частта му в землището на община Златица, гр. Златица, обл. Софийска, приложение към което е Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №2-ПР/12.01.2012г. на Министъра на околната среда и водите.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на ОбА – Златица, гр. Златица, пл. „Македония” № 1, ет.3, ст.306, „Техническа служба”.

08-02-2013 г.

——————————————————————————————

О Б Я В А

Уважаеми граждани, на територията на община Златица са обособени площадки за събиране на масови отпадъци / виж тук/.

18-12-2012 г.

——————————————————————————————————————————

О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТИЦА търси да назначи младши експерт „Социални дейности” при следните условия:

 1. Изисквания:

Подборът на кандидатите ще се извършва чрез интервю.

Основни отговорности: добро познаване на социалните услуги, които общината предлага, координира дейността на ОбА в областта на социалната, културната и спортната дейност, работи пряко с училищата и детските градини на територията на общината и Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Пирдоп, оказва съдействие при подготовка на решенията на общинския съвет за отпускане на финансови помощи, извършва ефективно административно обслужване на физически лица при осъществяване на социалната дейност на общината, участва в работата на Комисията за закрила на детето, в разработването на стратегия за развитие на социалните услуги в общината, разработването на спортния и културния календар на общината.

2. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите всрок до 17:00 часа на 30 ноември 2012 година включително /петък/ в Деловодството на община Златица:

23-11-2012 г.

—————————————————————————————————————————–

СЪОБЩЕНИЕ

Община Златица съобщава, че със Заповед №429 от 20.08.2012 г. е одобрен проект за изменение на “Терен за ГО” УПИ ХІV 1908, кв. 78 в “Дневен център за деца с увреждания”.

09-11-2012 г.

——————————————————————————————————————–

Резултати от измерване качеството на атмосферния въздух, извършени от мобилна лаборатория на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) – Регионална лаборатория – Плевен, на 23 и 24 септември 2012 г., съответно ден без и ден с извоз на концентрат от “Челопеч Майнинг” ЕАД

Протокол № 09-0953

Протокол № 09-0982

Протокол № 09-0981 и Протокол № 09-0954

31-10-2012 г.

———————————————————————————————————————–

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе” №115и, вписано в ТР към АП с ЕИК 831642181,представлявано от Бернар Жан Люк Москелини чрез преупълномощено лицеВеселин Георгиев Георгиев, съгл. пълномощно, нотариално заверено под № 1220/17.04.2012 г. 

 съобщава 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни към съществуващаGSM-станция SO1820 “Zlatitsa PO” На „БТК” АД, разположена на покрива на сграда на пощите, намираща се в гр. Златица, обл. Софийска, УПИ II,кв.73 /виж тук/

11-10-2012 г.

—————————————————————————————————————————

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Ви кани

В НЧ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

на 19.10.2012 г. от 17.30 ч.

ЗА ДА ПРИСЪСТВАТЕ

НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ С ТЕМА: 

Междинна оценка на изпълнение на Общински план за развитие на община Златица – възможности и предизвикателства

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОДПОДА, ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО!

09-10-2012 г.

————————————————————————————————————————

О Б Я В А

 до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) 

инж. Магдалена Иванова – Кмет на Община Златица, Софийска област2080, гр. Златица, пл. „Македония” № 1

 съобщава 

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” /виж тук/

09-10-2012 г.

—————————————————————————————————————————-

В изпълнение на Заповед №424/16.08.2012г. на Кмета на община Златица инж. Магдалена Иванова и решение №147 от 13.08.2012г. на Общински съвет гр. Златица  се предлагат за  продажба следните материали и вещи, съгласно следните списъци /виж тук/

28-09-2012 г.

————————————————————————————————————————

Резултати от извършени измервания през м. юни 2012 г. на качеството на атмосферния въздух в района на ж. п. гара – Златица /виж тук/

17-09-2012  г.

————————————————————————————————————————-

Резултати от микробиологичен и химичен анализ на водата от обекти на територията на община Златица /виж тук/

05-09-2012 г.

————————————————————————————————————————-

ОБЯВА

В деловодството на община Златица /гише № 1/ в срок до 05.09.2012 г.включително се приемат документи за длъжността: „Технически сътрудник на Общински съвет – Златица”.

Основни задължения и отговорности: Осигурява техническо, деловодно и  организационно обслужване на Общински съвет – Златица, обезпечава работата на неговите комисии, обработва и поддържа в актуален вид документацията на ОбС.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование в областта на Хуманитарните, Социалните и Правните науки е предимство; компютърна грамотност – MS Word, Excel; комуникативност и работа в екип.

Необходими документи:

– молба /свободен текст/;

– автобиография;

– мотивационно писмо;

– документ за придобита образователно-квалификационна степен;

– свидетелство за съдимост.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване с одобрените кандидати.

Председател Общински съвет – Златица
инж. Стоян Генов

27-08-2012 г.

—————————————————————————————————————————

О Б Я В А

Община Златица набира лица за участие в доброволни формирования за преодоляване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, и отстраняване на последиците от тях.

Доброволец може да бъде всеки гражданин, независимо от трудовото си или служебно правоотношение. С доброволците ще бъдат сключени договори за правата и задълженията, заплащането при участие в мероприятия, застраховане срещу злополука и осигуряване за всички осигурени социални рискове.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

1. Да са навършили 18 години

2. Да са физично и психично здрави

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

За повече информация: тел. 0882/ 55 79 39, 0728/ 60 201 и в сградата на ОА – Златица – ет. 2, ст. 204

27-08-2012 г.

—————————————————————————————————————————–

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на гражданите на община Златица: Днес 21.08.2012 г. на територията на общината беше извършена операция по залавяне на 21 болни и агресивни безстопанствени кучета.

21-08-2012 г.

——————————————————————————————————————————-

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

20-08-2012 г.

——————————————————————————————————————————-

Община Златица приема документи за длъжността “Специалист счетоводител”.

Основни задължения и отговорности: приема, съхранява и отговаря за паричните средства в брой, извършва разплащания в брой от касата на общината, изготвя всички разчетно-платежни ведомости за заплати, изготвя и оформя граждански договори, изготвя всички платежни нареждания, свързани с осигуровки по трудови и граждански договори, оформя касови документи и ги завежда в касова книга ежедневно, изготвя служебни бележки, изготвя месечна справка-декларация по ДДС.

Изисквания за заемане на длъжността: средно икономическо образование, професионален опит – минимум 3 години стаж в бюджетна организация, компютърна грамотност – Word, Excel, програмни продукти на ИИЦ на МФ.

Необходимите документи – молба, CV, копие на диплома за завършено образование се приемат на гише № 1 в сградата на ОА – Златица до 31.08.2012 г.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване с одобрените кандидати.

Тел. за информация: 0728 / 60240,  0886788872 – Анна Ланкова

14-08-2012 г.

———————————————————————————————————————————

Приемане на служба в доброволния резерв и определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за приемане на служба в доброволния резерв в БА през 2012г. /виж тук/

14-08-2012 г.

——————————————————————————————————————————–

О Б Я В А

Община Златица започва продажба по ценоразпис на следните видове дървесина: стояща дървесина на корен – акация   и добита и доставена до клиента дървесина   /виж тук/

13-08-2012 г.

——————————————————————————————————————————–

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Инж. Магдалена Иванова – Кмет на Община Златица, Софийска област, 2080, гр.Златица, пл. “Македония”№1

съобщава 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за 

„Реконструкция на ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА с. Карлиево, с. Църквище и с. Петрич, община  Златица и изграждане на ДНЕВЕН ЦЕНТЪР за деца с увреждания, клуб за хора в  неравностойно положение и СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР в гр. Златица”. /виж тук/

25-07-2012 г.

——————————————————————————————————————————–

ОБЯВА

Във връзка с изискванията на чл. 148 от Закона за горите и чл. 23 от Наредба № 1 от 30.01.2012 година за контрола и опазването на горските територии, информирам жителите на Община Златица за следното:

  1. Товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга могат да се движат в горските територии и по горските пътища само във връзка с изпълнение на горскостопански, селскостопански и ловностопански дейности. Движението в изпълнение на тези дейности се осъществява с документ, издаден от директора на държавното горско стопанство, кмета на общината или издадено разрешително за лов за съответната дата.
  2. Собственици или ползватели на имоти, за чието ползване е необходимо преминаването на товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга по горски пътища, получават разрешение за движение от кмета на общината или кметския наместник по местонахождението на имота.

Разрешителните за достъп се издават в 7-дневен срок от датата на подаване на заявление, в което се посочват доказателства за необходимостта от издаването му.

Документите се издават без заплащане на такса. /виж тук/

инж. Магдалена Иванова

Кмет на Община Златица

—————————————————————————————————————————-

Съобщение

Община Златица уведомява всички граждани за намерението на “Елаците мед” АД относно инвестиционното им предложение за “Изграждане на оросителна инсталация за принудително овлажняване на сухите площи на хвостохранилище Бенковски 2″.

За заинтересованите лица, които желаят да се запознаят с цялата информация касаеща инвестиционното им предложение може да се информират в стая № 104 при инж. Иван Димов – еколог на Община Златица.

11.04.2012 г.

————————————————————————————————————————

Община Златица започва продажба на стояща дървесина на корен /виж тук/.

————————————————————————————————————————–

Съобщение относно инвестиционно предложение “Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Златица –

стр1

 

стр2

 

стр3

 

стр4

02-03-2012 г.

—————————————————————————————————————————–

О Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 Община Златица обявява на населението за установяването на безстопанствен имот на територията на гр. Златица.  Имотът представлява полусрутена жилищна сграда със застроена площ от 65 кв.м., находяща се в УПИ ХІІ 1444, кв.101, ул. „Братя Миладинови”, гр. Златица. За справки:  Сградата на Община Златица, стая 305, ет.ІІІ тел: 0728 / 60201, втр.116

27-02-2012 г.

—————————————————————————————————————————-

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛАЦИТЕ МЕД АД

21-02-2012 г.

———————————————————————————————————————————–

На 01.2.2012 г. в община Златица се състоя общественото обсъждане на Обществено обсъждане на инвестиционно предложение от фирма “Си Ен Джи Марица” за газифициране на Златица чрез виртуален газопровод на природен газ. Представителите на фирмата разясниха на събранието ползата от инвестицията за общината и положителния ефект за околната среда.  За повече иформация:

“Си Ен Джи Марица”

www.galileo.bg

тел. 0885 252797 – Пламен Павлов

02.02.2012 г.

———————————————————————————————————————————

Община Златица уведомява всички граждани, че за проблеми съссметосъбиране, сметоизвозване и снегопочистване могат да се обръщат към гл. спец. “Екология и чистота” – инж. Иван Димов, тел. 0889 557 079, а прибедствия, аварии и катастрофи – към ст. спец. “ОМП” Радка Тодорова, тел. 0882 557 939

24-01-2012 г.

———————————————————————————————————————————-

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Златица уведомява всички пенсионери и инвалиди, че започва  изваждането на карти за 2012 г. от фирма  “Калея” ООД – гр. София за пътуване с 50% намаление по линия  Златица – София.

Право на карта за пътуване имат:

1.Лица получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс, а именно за жени – 60 г. и 4 м., мъже – 63 г. и 4 м. /Изм. ДВ, бр.100/2011 г.в сила от 01.01.2012 г./

2. Лица с  постоянен и настоящ  адрес  гр. Златица и селата Църквище, Карлиево, Петрич

Ваденето на карти ще се осъществи по следния ред:

1. Картите за 2011 г. да бъдат върнати в Община Златица, Административно гише № 1

2. Пенсионерите  които нямат карти  за 2011 г.,а желаят да си извадят за 2012г. е необходимо да представят   1 (един) бр. ксерокопие на пенсионно решение и 1 (един) бр. снимка в Община Златица, Административно гише № 1.

3.Новите карти ще се получават в стая № 305, етаж №3  ,,Общинска Собственост” срещу подпис на лицето.

Забележка:

Карти за пътуване по горното направление в офиса на фирма “Калея” в гр. София, няма да бъдат  издавани.

ИНЖ. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

29-12-2011 г.

———————————————————————————————————————————-

Условия за провеждане на търг с явно наддаване по реда на чл.66, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за горите за продажба на прогнозни количества дървесина по отделни сортименти, групирани в обекти в горските територията – общинска собственост на Община Златица /изтегли ТУК/

Заповед № 532/15.12.2011 г. стр. 1стр. 2стр. 3

15-12-2011 г.

——————————————————————————————————————————

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности