ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Окончателен проект на Общ устройствен план

—————————————————————————————————————–

Окончателен проект:

Обяснителна записка към ОУП на община Златица

Окончателен проект – М 1:25 000  (При някой браузъри може да възникне проблем при възпроизвеждането поради големия размер на файла. В този случай може да свалите файла и да го отворите от този линк)

Общ устройствен план – опорно – сравнителен план – М 1:25 000

Общ устройствен план – опорен план – М 1:25 000

Комуникационна схема – М 1:25 000

Диагнозно и прогнозно натоварване на републиканската пътна мрежа – М 1:25 000

Схема културно – историческо наследство – проект – М 1:25 000

Опорен план – културно – историческо наследство – М 1:25 000

Схема водоснабдяване и канализация – М 1:25 000

Схема електроснабдяване – М 1:25 000

Схема ландшафтно устройство и зелена система и туризъм – М 1:25 000

Схема горски фонд – М 1:25 000

Схема на собствеността – М 1:25 000

Схема по вид територия – М 1:25 000

Газоснабдяване М 1:25 000

—————————————————————————————————————–

Предварителен проект:

Съобщение за провеждане на консултации 

Обявление

Обяснителна записка към ОУП на община Златица

Общ устройствен план – опорен план – М 1:25 000

Общ устройствен план – опорно –  сравнителен план – М 1:25 000

Общ устройствен план -предварителен проект – М 1:25 000

Опорен план –  културно – историческо наследство – М 1:25 000

Схема културно – историческо наследство – проект- М 1:25 000

Комуникационна схема – М 1:25 000

Диагнозно и прогнозно натоварване на републиканската пътна мрежа – М 1:25 000

Схема електроснабдяване – М 1:25 000

Схема водоснабдяване и канализация – М 1:25 000

Схема ландшафтно устройство и зелена система и туризъм – М 1:25 000

Схема горски фонд – М 1:25 000

Схема на собствеността – М 1:25 000

Схема по вид територия – М 1:25 000

Екологична част

 

Становище по екологична оценка № СО – 04 – 04/2016 г.

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности