Приети нормативни актове

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 2018 2019 СТОПАНСКА ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. ЗЛАТИЦА

Годишен отчет по изпълнение на бюджет 2017г.

Информация за изпълнение на бюджет към 30.06.2018г.

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Златица (2016-2020г.)

План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на община Златица

План за защита при бедствия на територията на община Златица – Приет с решение 345 от 17.04.2018

Общинска програма за закрила на детето 2017г.

Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Златица.

План на община Златица за интеграция на ромите 2016-2018 г.

Общински план за младежта за 2017 г.

Регионална програма за управление на отпадъците на регионално сдружение „Средногорие еко“.

Стратегия за  управление  на  общинската  собственост в  община  Златица  2019 – 2023 година

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите – общинска собственост в община Златица през 2020 година

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите – общинска собственост в община Златица през 2019 година

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите – общинска собственост в община Златица през 2018 година

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите – общинска собственост в община Златица през 2017 година

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите – общинска собственост в община Златица през 2016 година

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите – общинска собственост в община Златица през 2015 година

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите – общинска собственост в община Златица през 2014 година

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите – общинска собственост в община Златица през 2013 година

Общински план за развитие на община Златица за периода 2014 – 2020 г.

Стратегия за устойчиво развитие на община Златица 2014 – 2020 г.

Програма за опазване на околната среда на община Златица за периода 2014 – 2017 г.

Програма за закрила на детето за 2014 г. на община Златица

Стратегия за развитие на младите хора в община Златица

Общинска програма за енергийна ефективност 2019-2023 г.

Общинска програма за енергийна ефективност 2014 – 2018 г.

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2018 – 2022 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Златица за 2015 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА 2014-2020

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА 2014-2020 г.

Оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2007-2013г.

Програма по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и Решение на Общински съвет – Златица за приемането на Програма по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Програма за развитие на туризма в община Златица

План за действие и защита при бедствия на територията на община Златица

Годишен план за ползване на паша на мерите и пасищата в община Златица за 2012 г.

Инструкция за паркиране на автомобили, превозващи хора с увреждания на територията на община Златица

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА 2011 – 2015 ГОДИНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 36/16.02.2012 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

———————————————————————————————————————

 

ПРАВИЛА:

Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация Златица

Вътрешни правила за реда за разглеждане на заявленията за отпускане на еднократни финансови помощи от бюджета на община Златица от постоянната комисия по “Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет – Златица

Вътрешни правила за работа на комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет-Златица

Правила за условията и реда за подпомагане с еднократна финансова помощ от бюджета на община Златица

Правила за определяне на реда и условията за ползване на общински мери и пасища на територията на общ.Златица

———————————————————————————————————————-

 

НАРЕДБИ:

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Златица 2019

Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Златица.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Златица

Наредба за управление на общинските пътища

Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Златица с отменени разпоредби съгл.Решение №335/06.03.2019г.

Наредба за символиката на община Златица

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Златица (Отменен чл.26., Обявен за нищожен чл.46., с Решение № 6 от 06.01.2020г. по Административно дело 1222 от 2019г. на Административен Съд София Област)

Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Златица

Наредба за преместваеми обекти и елементи на територията на Община Златица (Приета с Решение № 133 по Протокол № 16/ 28.01.2005 г. на Общински съвет – Златица; доп. с Решение № 328 по Протокол № 35 от 12.09.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 172 по Протокол № 24 от 17.01.2017 г.)

Наредба за опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Златица

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Златица (Изм. и доп. с Решение № 141 по Протокол № 21 от 15.11.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.), (Изм. и доп. с Решение № 152 по Протокол № 23 от 22.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Златица в сила от 01 януари 2013 г. (приета с Решение № 181/28.11.2012 г. на Общински съвет – Златица; доп. с Решение №89  по Протокол №13/17.05.2016 г )

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Златица(изм. и доп. с Решение № 590 по Протокол № 60 от 18.06.2015 г.) в сила от 26.11.2012 г.

Наредба за управление на общинските пътища (Отменен чл.45.,ал.3 с Решение № 741 от 04.07.2018г. по Административно дело 220 от 2018г. на Административен Съд София Област)

Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ – от 2013г.

НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

————————————————————————————————————————–

 

ПРАВИЛНИЦИ:

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Златица

Становище от инж. Магдалена Иванова, Кмет на община Златица, относно внесено предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Златица, посредством Докладна записка, с рег. №00-172/09.05.2017г.

————————————————————————————————————————–

 

ОТМЕНЕНИ АКТОВЕ – НАРЕДБИ И ЧАСТИ ОТ НАРЕДБИ:

Наредба за обществения ред на територията на община Златица (отменена)

Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Златица (отменена съгласно решение №261/16.08.2017 г. във връзка със сесия №33/16.08.2017 г. на Общински Съвет)

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Златица (Отменена с Решение №983 от 12.10.2018г. по Административно дело №273 от 2018 год.на Административен Съд София Област)

Наредба за управление на общинските пътища (Отменен чл.45.,ал.3 с Решение № 741 от 04.07.2018г. по Административно дело 220 от 2018г. на Административен Съд София Област)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Златица  действаща до 31 декември 2012 г. (отм. с Решение № 181/28.11.2012 г. на Общински съвет – Златица)

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Златица (Отменен чл.26., Обявен за нищожен чл.46., с Решение № 6 от 06.01.2020г. по Административно дело 1222 от 2019г. на Административен Съд София Област)

————————————————————————————————————————–

 

ОТМЕНЕНИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА:

Вътрешни правила за реда за разглеждане на заявления за отпускане на еднократни финансови помощи от бюджета на община Златица от Постоянната комисия, „Образование, култура, спорт, туризъм, младежки дейности, здравеопазване и социална политика” към Общински съвет – Златица (отменени с Решение № 69/31.03.2016 г.)

Правила за условията и реда за подпомагане с еднократни финансови помощи от бюджета на община Златица (отменени с Решение № 68/31.03.2016 г.)

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности