Данъчни услуги

Приемане и обработване на декларация за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл.14 от ЗМДТ

 

Необходими документи

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

v Документ за собственост

v Актуална скица

v Удостоверение за въвеждане в експлоатация на новопостроена сграда

v Удостоверение за наследници /при необходимост /

 

Такса – безплатно

 

 

 

Декларация по чл.14 от ЗМДТ се подава при:

Ø придобиване на недвижим имот

Ø учредяване на право на ползване върху недвижим имот

Ø промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

 

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот или от учредяване на право на ползване върху такъв имот, съответно от настъпването на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.

 

При придобиване на имоти по наследство – декларация по чл.14 от ЗМДТ се подава в 6-месечен срок от смъртта на собственика на имота или от откриване на наследството.

 

 

Приемане и обработване на декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък за притежавано пътно транспортно средство

 

Необходими документи

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ– за лек автомобил

vДекларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ– за друг вид МПС, без лек автомобил

vДокумент за придобиване на превозното средство

vКопие от свидетелство за регистрация І част /големия талон/

 

Такса – безплатно

 

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиване на превозното средство по постоянен адрес/седалище на собственика. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната /нов внос/ – срокът започва да тече от датата на регистрацията за движение в страната.

При придобиване на превозно средство по наследство, декларацията се подава в 6-месечен срок.

 

Уведомление за продадени, унищожени или откраднати превозни средствасе подава заедно с:

Декларация по образец

v Служебна бележка / удостоверение от КАТ, РДВР или друг компетентен орган, или копие от договор за покупко-продажба

 

 

Приемане и обработване на декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане спатентен данък

 

Необходими документи

Декларация по чл.61н от ЗМДТ

v Пълномощно /при необходимост/

* Копие от решение на ТЕЛК за ползване на облекчение

 

Такса – безплатно

 

Декларацията се подава в срок до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

 

 

Приемане и обработване на декларация за облагане с данък върху наследствата

 

Необходими документи

Декларация по чл.32 от ЗМДТ

v Документ за собственост

v Удостоверение за наследници

 

Такса – безплатно

 

Декларацията се подава в срок от 6 месеца след откриване на наследството. Подава се от наследниците или техни законни представители по последното местожителство на наследодателя. Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно и се съобщава на задължените лица.

 

Декларация по чл.32 от ЗМДТ не подават преки наследници на починалия /съпруг/съпруга, деца/.

 

 

Приемане и обработване на декларация за намаляване данъка на имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50% до 100%, съгласно чл.25, ал.2 от ЗМДТ

 

Необходими документи

v Нова  Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

v Документ за собственост

v Експертно решение на ТЕЛК

Такса – безплатно

 

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот или от учредяване на право на ползване върху такъв имот, съответно от настъпването на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка /инвалидизиране/.

 

 

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот или незавършено строителство по чл.264 от ДОПК

 

Необходими документи

Искане по образец

v Документ за собственост

v Актуална скица

v Удостоверение за наследници /при необходимост/

v Удостоверение за етап на завършеност /при необходимост/

 

Такса – 3 лв. – за един екземпляр

 

Срок за изпълнение –  14 дни

 

 

Издаване на удостоверение за декларирани данни

 

Необходими документи

Искане по образец

 

Такса – 3 лв. – обикновена услуги

 

 

Срок за изпълнение –    7 дни – обикновена услуга

 

 

 

 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ, съгласно чл.87, ал.6 от ДОПК

 

Необходими документи

Искане по образец

 

Такса – 5 лв.

 

 

Срок за изпълнение –    7 дни

 

 

 

Издаване на дубликат на документи за платени данъци

 

Необходими документи

Искане по образец

 

Такса  – 1 лв.

 

Срок за изпълнение – 7 дни

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности