Гражданско състояние

 

Регламентът относно официалните документи (Регламент 2016/1191), който бе приет на 6 юли 2016 г. и се прилага във всички държави от ЕС, считано от 16 февруари 2019 г., опростява движението на някои официални документи.

 

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане – оригинал

 

Необходими документи

–  Съобщение за раждане

– Лични карти на родителите (майката)

Издаване на удостоверение за раждане- дубликат

 

Необходими документи

–  Искане по образец

– Документ за самоличност

Такса – 4,00 лв.

 

Срок за извършване – 7 дни

Съставяне на акт за граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак- оригинал

 

Необходими документи

–  Лични карти

–  Медицински свидетелства

– Декларации по образец от двамата

–  Документ, показващ избрания режим на имуществени отношения

-Документи за семейното положение на двамата

 

Такса – безплатно

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

 

Необходими документи

–   Искане по образец

–   Документ за самоличност

 

Такса – 4,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 7 дни

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение

 

Необходими документи

–   Съобщение за смърт

–   Документ за самоличност на починалия

–   Документ за самоличност на обявителя

 

Такса – безплатно

 

Срок за извършване – 1 ден

Издаване на повторно препис-извлечение от акт за смърт

Необходими документи

–  Искане по образец

–  Дата на смъртта на починалия

–  Документ за самоличност на молителя

 

Такса – 4,00 лв.

 

Срок за извършване – 7 дни

Издаване на удостоверение, че не е  съставен акт за раждане или смърт

 

Необходими документи

–  Искане по образец

–  Документ за самоличност

 

Такса – 4,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 7 дни

Издаване на удостоверение за наследници

 

Необходими документи

–  Молба-декларация от един наследник

–  Препис-извлечение от акт за смърт

–  Документ за самоличност на подателя на молбата

 

Такса – 4 лв. и за всяка следваща страница по 1 лв.

 

Срок за изпълнение – 7 дни

Издаване на удостоверение за семейно положение

 

Необходими документи

–  Искане по образец

–  Документ за самоличност

 

Такса – 4,00 лв.

 

Срок за изпълнение –  7 дни

Издаване на удостоверение за родствени връзки

 

Необходими документи

–  Искане по образец

–  Документ за самоличност

 

Такса – 4,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 7 дни

Издаване на удостоверение за идентичност на имена

 

Необходими документи

–  Искане по образец

–  Документ за самоличност

–  Документ, в който е изписано различното име

 

Такса – 4,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 7 дни

Издаване на удостоверение за постоянен адрес или настоящ адрес

 

Необходими документи

–  Искане по образец

–  Документ за самоличност

 

Такса – 4,00 лв.

 

Срок за изпълнение – веднага

Издаване на заверени копия от актове за гражданско състояние

 

Необходими документи

–   Искане по образец

–   Документ за самоличност

 

Такса – 2,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 7 дни

Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

 

Необходими документи

–  Заверявания документ

 

Такса – 10,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 7 дни

 

Заверка на покана – декларация за посещение на чужденец в България

–  Такса – 15 лв.

 

Срок за изпълнение – веднага

 

Заверка на покана –декларация за частно посещение в България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са с българска народност

– Такса – 10,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 7 дни

 

Служебна бележка

– Такса – 5 лв.

Срок за изпълнение – 7 дни

 

Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние

– Такса – безплатно

 

Учредяване на настойничество и назначаване на попечител

– Такса – безплатно

 

Издаване на удостоверение за наследствена пенсия

– Такса – безплатно

 

Удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа: решения, протоколи, заповеди, актове, договори и др.

– Такса – за първата страница -2 лв.

– за всяка следваща страница – 1 лв. (ТНТЗННД)

Срок за изпълнение – 7 дни

 

Нотариална заверка – удостоверяване на датата и подписите на частен документ без определен материален интерес

Такса – за първия подпис – 3 лв.

– за всеки следващ подпис – 1 лв. (ТНТЗННД)

Срок – веднага

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности