Вътрешни документи

Инструкция за деловодна дейност в община Златица

Правила за пропускателен режим в сградата на община Златица

Харта на клиента

Правилник за вътрешния трудов ред в община Златица

Етичен кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация – Златица

Вътрешни правила за организация на административното облсужване в община Златица

Устройствен правилник на Общинска администрация – Златица

Вътрешни правила за дейността на учрежденският архив при община Златица

Инструкция за механизма на обработване и защита на лични данни в регистрите, поддържани в община Златица

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности