Общинска администрация

St_Genov

Стоян Генов е роден на 14.09.1964 г. в гр.Златица, община Златица. Основното си образование е завършил в СУ”Паисий Хилендарски” гр.Златица, а средното в Техникум по механизация на селското стопанство, отново в Златица.

 

Притежава три магистърски степени от Минно-геоложки университет “Св.Иван Рилски”, гр.София:

 

Председател на Общински съвет Златица в мандат 2011 – 2015 г. Член на Управителния съвет на Национална Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България /НАПОС/в същия мандат. Общински съветник в мандат 2015-2019 г.

Председател на Обществения съвет към СУ „Св.Паисий Хилендарски“, гр. Златица в мандат 2016-2019 г.

Семеен с две деца.

Декларация по чл. 35 (1), т1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 (1), т2 от ЗПКОНПИ – подава към КПКОНПИ

———————————————————————————–

Секретарят на община г-жа Теодора Петрова:

„Вярвам, че всеки може да се справи с предизвикателствата на времето, в което живее, ако го иска с разум и сърце.”

Секретарят на общината е с магистърска степен  по право от Юридическия факултет на Бургаски свободен университет – 2004 година. Същата година защитава и юридическата си правоспособност.

Г-жа Петрова работи в сферата на общинската администрация от 1998 година. Има опит в управлението и контрола, умее да работи по проекти и програми, да изработва стратегии, наредби, правила и други документи. Законите и нормативната уредба на републиката са основата, върху която гради своя оптимален професионализъм.

За да работи общинска администрация успешно г-жа Петрова твърди: „Ако служителите в общинска администрация не забравят, че са и граждани на своята община, ще се грижат още повече за нуждите на населението й.”

Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 (1), т2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ 2018г.

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ 2019г.

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ 2020г.

———————————————————————————–

 

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ на ръководни длъжностни лица:

Заместник-кмет на община Златица – Цветан Любенов Хаинов

Кмет на кметство Карлиево – Ненко Николов Миндилов

———————————————————————————–

 

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ на ръководни длъжностни лица:

Заместник-кмет на община Златица – Цветан Любенов Хаинов
Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ – подава към КПКОНПИ

 

Кмет на кметство Карлиево – Ненко Николов Миндилов

Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ 2018г.

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ 2019г.

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ 2020г.

 

 

Управител на “Медицински център 1 Златица ЕООД” – Д-р Ангел Мечкаров

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ 2019г.

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ 2020г.

 

———————————————————————————–
Структура общинска администрация – Златица
———————————————————————————–

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности