Характеристика на общината

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА


I. ОБЩ ПРЕГЛЕД

ВИЗИЯ 2007 – 2013г.

“ОБЩИНА ЗЛАТИЦА – ДУХОВЕН, ОБРАЗОВАТЕЛЕН, СПОРТНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЕН И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР НА СРЕДНОГОРИЕТО, СТРЕМЯЩ СЕ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВСИЧКИ СВОИ ГРАЖДАНИ”

Районът се радва на благоприятно географско положение и климат; красиви природни дадености и богато културно-историческо наследство.

Местоположение:
Община Златица е разположена в Златишко-Пирдопската котловина. На север се простират Южните склонове на Стара планина, а най-отдалеченото село – Петрич е разположено в северните части на Ихтиманска и Същинска Средна гора. Съседни на Златица са общините Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Мирково и Етрополе.

Територия:
163,306 кв. км

Населени места:
Четири населени места- гр. Златица; с. Карлиево, с. Църквище, с.Петрич.

Климат:
Умерено-континентален.

Инфраструктура:
Община Златица се намира на 79 км източно от София. Преминаващите пътни артерии Етрополе – Панагюрище и София – Бургас превръщат Златица в естествено стратегическо кръстовище на тези направления.
Водоснабдителната и канализационна инфраструктура на територията на общината е сравнително добре изградена.
Телекомуникационната система е добре развита. Връзките са с високо качество.

Население:
6 195 души:
– в гр. Златица – 5 470 души
– в селата- 725 души

Структура на населението по възраст:
 под трудоспособна възраст – 20,3 %,
 в трудоспособна възраст – 57,5 %,
 над трудоспособна възраст – 22,2 %

Равнище на базработицата:
• към 31.01. 2010г. – 9 %

II.ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Идентифицирани възможности в местния план за развитие на икономиката, насочени към създаване на оптимална икономическа среда за пълноценна трудова реализация.
Цел 1: Развитие на малкия и средния бизнес:
1.1. Повишаване на конкурентоспособността чрез маркетинг, премахване на пречките за инвестиции, координиране на инициативите за икономическо развитие.
1.2. Прилагане на местни инструменти, стимулиращи развитието на малките и средни предприятия.
1.3. Популяризиране европейските стандарти за качество и програмите по структурните фондове.
1.4: Развитие на традиционни отрасли с потенциал –хранително – вкусова промишленост, текстилна и шивашка промишленост, дървообработване и др.

1.5: Развитие на търговията.

Цел 2: Съживяване и развитие на традиционни отрасли в селскостопанското производство:
2.1.Извършване рекултивация на земеделски земи и засаждане на терените с технически култури и трайни насаждения.
2.2. Стимулиране на инициативи по окрупняване на земеделските масиви.
2.3.Провеждане на информационни кампании сред селскостопанските производители за възможностите и източниците на финансиране.
2.4.Подпомагане развитието на малки частни земеделски стопанства чрез консултации, изготвяне на проекти и др.
2.5.Реконструкция и възстановяване на хидромелиоративните инсталации в земеделските имоти и изграждане на водохващане на р. Велесека.

Цел 3: Развитие на алтернативен туризъм
Богатото природно и културно наследство е предпоставка за развитие на туризма в района. Това е един от основните приоритети в работата на общинското ръководство. Разработени и представени за одобрение и финансиране от структурните фондове са проекти, в областта на насърчаване на туристическата дейност.

III. ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Инвестиционни предложения:

• Общината разполага с подходящи терени и сграден фонд, които може да предостави за изграждане на предприятия, чрез използване на различни механизми, включително публично-частно партньорство и др.
• Квалифицирана работна ръка има в областта на механизацията и електрификацията на селското стопанство; икономика на земеделското стопанство; механизация на горското стопанство и дърводобива; шивашката индустрия; автотранспортна техника.
• Традиции в производствато на хранителни и селскосопански продукти; шивашка промишленост; дървопреработване; автотранспортна техника.
• Развитие на алтернативни форми на туризъм.
• Община Златица планира в средносрочен период да се изгради открит стадион. Общината разполага с подходящ терен. Към настоящия момент има осигурено финансиране за извършване на работно проектиране на обекта.
Потенциални местни партньор:
• Структуроопределящо предприятие в района е Аурубис България АД- лидер в металургичния бизнес в страната и водеща медодобивна компания в югоизточна Европа. Фирма Аурубис България е получила отличия като: 2008г.- Най-добър корпоративен инвеститор в България; 2007г. – Най-добър работодател със забележителни постижения в областта на безопасност и здраве на работа; 2006г. – Инвеститор «Първи клас».

• ПК Златица 91

• МИВИ груп ЕООД

• Девон стил ООД

• Девон груп ООД

• Автомагистрали Хемус – клон Златица

• Златанови – Златица ООД

IV. ПРАВНА РАМКА

Местни данъци и такси:

Местни данъци:
1. Данъкът върху недвижимите имоти;
2. Данъкът върху наследствата;
3. Данъкът върху придобиване на имущество от дарения или по възмезден начин;
4. Данъкът върху превозните средства;

Местни такси за:
1. Битови отпадъци;
2. Ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площадки, улична платна и терени с друго предназначение;
3. Детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги;
4. Туристическа такса;
5. Технически услуги;
6. Административни услуги;
7. Гробни места;
8. Притежание на куче;
9. Други, предоставяни от общината услуги:
– ползване на общинска земеделска земя (ниви, ливади) и др.;

Стимули за инвеститори:
• Индивидуално административно обслужване.
• Облекчаване на процеса на издаване на лицензи, разрешителни и регистрация.
• Допълнителна информация предоставяна в помощ на бизнеса.

V. НАЧИН НА ЖИВОТ

Образование:
Детски градини: 2
ОДЗ „Вяра, надежда, любов”
ЦДГ „Слънце”

Брой училища: 2
СОУ „Св. Паисий Хилендарски”
Аграрно-техническа професионална гимназия

Места за отдих:
• Църковният комплекс “Спасово кладенче” включва оброчно кладенче /чешма/ в подножието на Стара планина, северно от Златица, където от незапомнени времена на 40-ия ден след Великден, в деня на Възнесение Господне, хора от цяла Златица и от по-далечни краища се стичат към лечебния извор при параклис “Свети Спас”;
• Хижа „Свищи плаз” е туристически обект – общинска собственост. Намира се на стратегическо за страропланинския туризъм място, непосредствено под билото на планината и връх Свищи плаз (1888м.) до традиционните туристически маршрути между хижите “Мургана”, “Паскал” и “Момина поляна”. Възходящите въздушни течения на западната стена на връх Свищи плаз благоприятстват развитието на парапланеризма и дават възможност на любителите на силни усещания да практикуват своето хоби.
• Градски паркове и детски площадки

Културни институции:
• Читалище: НЧ „Христо Смирненски”

Спортни клубове:
• СК „Стоян Николов”
• Клуб по екстремни спортове „Свободно измерение”

Празничен календар:
Културните събития на община Златица са свързани с националните и християнските празници:
• 2 януари – годишнина от Освобождението на Златица от турско робство
• 21 януари – “Бабин ден”
• 19 февруари – годишнина от обесването на Васил Левски с шествие и поклонение пред Метох „Васил Левски”
• 3 март – Националния празник на Република България
• през март е празника на АТПГ
• 22 април – Ден на Земята
• 8 и 9 май – годишнина от Априлското въстание
• през месец май – “Майски празници” в Златица – изложби, концерти, литературни срещи, преглед на детската книга и изкуствата за деца
• “Спасов ден” – традиционен празник на църковния комплекс “Спасово кладенче” – концертна програма, народни веселия, светен курбан
• 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура
• последната неделя на м. май – празник на град Златица
• 6 септември – Деня на Съединението
• 22 септември – Ден на независимостта на България
• 20 септември – “Вмч. Евстати и дружината му” празник на село Карлиево
• 12 октомври – Ден на българската община
• 1 ноември – Ден на народните будители
• 8 ноември – “Св. Архангел Михаил” – празник на село Петрич
• 24 ноември – “Св. Екатерина” – празник на село Църквище
• от 20 до 31 декември – Коледни и Новогодишни тържества

Хотели, които предлагат комфорт и добро обслужване на гостите са:

• категория ***: хотел „Антик”
• категория **: комплекс „РозМари”

Забележителности:
В общината има множество архитектурни и мемориални паметници. В гр. Златица се намират Часовниковата кула, строена през 1777 год., снабдена с часовник през 1922 год.,; Старият конак; Метоха – скривалище на Васил Левски; Бояновата къща; Храм паметник “Свети Великомъченик Георги”; Вехтия кемер; Църковния комплекс “Спасово кладенче”; Параклисите “Св. Св. Кирик и Юлита” и “Света Петка”.
Съществуват много културни, исторически, мемориални и архитектурни паметници в с. Петрич. Това са църквата “Св. Великомъченик Георги” – построена през 1857 год., разрушена по време на Априлското въстание и възстановена през 1879 год., Камбаната, Руски паметник – костница, паметни плочи на Априлци и др.

Контакти:
пл. „Македония” № 1 тел. 0728/ 60 200; 60 201
гр. Златица факс: 0728/ 60 202
ПК 2080 [email protected]

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности