Публични обсъждания

Oбществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. – Информация на сайта на Министерство на околната среда и водите.

16.03.2021

—————————————————————————————————————-

Публично обсъждане “Проект на бюджет 2021 г. на община Златица”

Проект на бюджет

13.01.2020

—————————————————————————————————————-

Искане от “Елаците-мед” АД за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение “Изменение на инвестиционно предложение за добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище “Елаците” Софийска област до 2031 год.”

07.12.2020

—————————————————————————————————————-

Инвестиционното предложение „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление на „Аурубис България” АД.

Искане

Документи

28.10.2020

—————————————————————————————————————-

Уведомление от Елаците Мед АД “Изменение на инвестиционно предложение за добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище “Елаците” Софийска област до 2031 год.” Зайнтересованите граждани могат да се запознаят с пълния текст на доклада във сградата на общинска администрация, стая 207 – Еколог.

Уведомление

Смяна на наименование

27.10.2020

—————————————————————————————————————-

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Златица за 2019 год. 

18.09.2020

—————————————————————————————————————-

Аурубис България АД съобщава за инвестиционно предложение за фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление.

08.09.2020

———————————————————————-

“ГД Лес” ЕООД съобщава за инвестиционно предложение за “Изграждане на нова инсталация за производство на дървени въглища по ретортен способ”.

24.06.2020

———————————————————————-

Аурубис България АД съобщава за инвестиционно предложение за “Газификация на промишлената площадка на “Аурубис България” АД”.

11.05.2020

———————————————————————-

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане относно краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Златица

07.04.2020

——————————————————————-

Публично обсъждане на Проект за Общински Бюджет 2020 г.

14.01.2020

——————————————————————-

Аурубис България АД съобщава за инвестиционно предложение за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на логистични дейности.

21.10.2019

———————————————————————-

Публично обсъждане на годишен отчет по изпълнение на бюджет 2018

04.09.2019

———————————————————————-

На основание чл. 84, ал.  4 и 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.29, ал. 1  от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от местната общност на:Проекта на Общински Бюджет 2019 г. на 15.01.2019 г. (вторник) от 16.00 ч. в стая № 103 в сградата на общинска администрация гр. Златица

Материалите за общественото обсъждане са публикувани на сайта на общината и са на разположение на гражданите на гише № 1 в сградата на общинска администрация Златица и при техническите секретари в кметствата Църквище, Петрич и Карлиево.

———————————————————————-

Аурубис България АД съобщава за инвестиционно предложение за Подобряване работата на конверторно отделение на втора система на съоръжението за производство на сярна киселина (ПСК).

11.06.2019

———————————————————————-

Аурубис България АД съобщава за инвестиционно предложение за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на промишлената площадка на Аурубис България АД

05.03.2019

———————————————————————-

Проект на бюджет 2019 г.

08-01-2019 г.

———————————————————————-

Аурубис България АД съобщава за инвестиционно предложение за реконструкция и модернизация на системата за пневмотранспорт за захранване на горелката за концентрати на флаш-пещта със суровина.

19.12.2018 г.

———————————————————————-

Обява за

Обява за Обществено обсъждане на поемане на дългосрочен дълг по проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, ЗА ОБЩИНИТЕ ЗЛАТИЦА, АНТОН, КОПРИВЩИЦА, МИРКОВО, ПИРДОП, ЧАВДАР И ЧЕЛОПЕЧ”

06.11.2018 г.

———————————————————————-

Община Златица обявява: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатациятана предприятие с висок рисков потенциал: АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД 

/Доклад за безопасност/

26.10.2018 г.

———————————————————————–

Инвестиционно предложение от земеделски производител Неделко Георгиев Джамяров за “Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза и закупуване на селскостопанска техника”.

22.10.2018 г.

———————————————————————–

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Преносен газопровод до гр.Панагюрище и гр. Пирдоп”, с възложител БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД.

05.10.2018 г.

Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и всички приложения към него за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”, с Възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

26.11.2018 г.

———————————————————————–

Инвестиционно предложение от А1 България ЕАД за “Изграждане на оптично отклонение от опорна мрежа на А1 България ЕАД, на територията на община Мирково и община Златица”.

04.10.2018 г.

———————————————————————–

Инвестиционно намерение на “Симов ойл” ООД за Комплексна автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан, обслужваща сграда с търговска част и кафе зона в УПИ-I, кв. 184 от плана на гр. Златица

03.10.2018 г.

———————————————————————–

Инвестиционно намерение на “КОКО 1001” ЕООД за обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба превозни средства.

10.09.2018 г.

————————————————————————————————

Аурубис България АД съобщава за инвестиционно предложение за за монтаж на мостов кран с товароподемност 5 тона над Котел-утилизатор.

07.08.2018 г.

————————————————————————————————

Аурубис България АД съобщава за инвестиционно предложение за изграждане на резервен резервоар за съхранение на сярна киселина в склад за дребни пратки и оптимизация на процеса на утаяване в трето стъпало на Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води на „Аурубис България” АД.

04.07.2018 г.

————————————————————————————————

Инвестиционно предложение за “Изграждане на волейболна площадка в гр. Златица”

22.06.2018 г.

———————————————————————————————–

Инвестиционно предложение за „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Златица”

07.06.2018 г.

———————————————————————————————–

“ХИДРОЕНЕРГЕТИКА” ООД съобщава за инвестиционно предложение за реконструкция на рибен проход към МВЕЦ “Тополница” на река Тополница при село Петрич.

29.05.2018 г.

————————————————————————————————

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешитекно за водовземане чрез изградени съоръжения.

14.05.2018 г.

————————————————————————————————

“Златица 2003” ООД съобщава за инвестиционно предложение за преустройство на бивш каучиков цех в дестилерия за производство на етерични масла.

09.05.2018 г.

————————————————————————————————

“КОКО 1001” ЕООД съобщава за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на специфични видове небитови отпадаци.

13.04.2018 г.

————————————————————————————————

“Национална компания железопътна инфраструктура” съобщава за инвестиционно предложение за проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в ДП НКЖИ, включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение (СМКППЖСД).

12.04.2018 г.

————————————————————————————————

Аурубис България АД съобщава за инвестиционно предложение за оптимизация на процеса на утаяване в трето стъпало на Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води.

28.03.2018 г.

————————————————————————————————

План за защита при бедствия на територията на Община Златица – проект.

15.02.2017г.

————————————————————————————————

Инвестиционно предложение за “Доизграждане и реконструкция на Главен канализационен колектор II етап и реконструкция на съпътстващ водопровод в гр.Златица, Община Златица, Област София”

06-02-2018 г.

————————————————————————————————

Аурубис България АД съобщава за инвестиционно предложение за изграждане на резервен резервоар за съхранение на сярна киселина в склад за дребни пратки.

10.01.2018 г.

————————————————————————————————

“Златица 2003” ООД съобщава за инвестиционно предложение за Дистилерия за производство на етерични масла от лечебно-ароматни култури.

04.01.2018 г.

———————————————————————————————–

Аурубис България АД съобщава за инвестиционно предложение за инсталиране на сигнализация на жп прелез при Обогатителна фабрика.

22.12.2017 г.

———————————————————————————————-

Аурубис България АД съобщава за инвестиционно предложение за инсталиране на втори Изправител в Катодна рафинерия. 

22.12.2017 г.

———————————————————————————————-

Инвестиционно предложение за оптимизиране на охлаждането на пирометалургични шлаки.

09-10-2017 г.

————————————————————————————————

Инвестиционно намерение за: Проектиране и изграждане на компостираща инсталация на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци на РСУО „Средногорие еко“, включващо общините Антон, Златица, Копривщица, Пирдоп, Мирково, Чавдар и Челопеч по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

28-07-2017 г.

————————————————————————————————

Инвестиционно предложение за модификация на гумено-лентов транспортьор за възстановяване зареждането на силоз за натрошена шлака в Обогатителна фабрика.

08-06-2017 г.

————————————————————————————————

Регионална програма за управление на отпадъците на регионално сдружение “Средногорие еко” – Решение  СО-10-ЕО/2017г.

02-06-2017 г.

————————————————————————————————

Инвестиционно предложение за “Подстанция “Златица” 400/110/36 kV, подобект “Избирателно включване на резервна трансформаторна фаза 400/110/36,2 kV и пожарогасителна инсталация за трансформатор Т402 – резервна фаза”

05-05-2017 г.

————————————————————————————————

Разрешение за проучване на минни отпадъци на “Интерпром” ЕООД в площ “Северозападно насипище”, разположена на територията на община Златица, област Софийска и община Панагюрище, област Пазарджик

15-03-2017 г.

————————————————————————————————

Доклад за ОВОС инвестиционно предложение: “Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”

20-02-2017 г.

————————————————————————————————

Инвестиционно предложение за “Създаване на трайно насаждение от лавандула и закупуване на специализирана земеделска техника по проект по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

17-01-2017 г.

————————————————————————————————

Проект на регионална програма за управление на отпадъците на регионално сдружение “Средногорие еко”

19-12-2016 г.

————————————————————————————————

Община Златица обявява: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД

05-12-2016 г.

———————————————————————————————–

Инвестиционно предложение за инсталиране на резервна анодна пещ – „Аурубис България” АД

02-12-2016 г.

————————————————————————————————

Иневистиционно предложение на „Елаците – Мед” АД за: „Изграждане на резервен флотационен ред, който да осигури поетапен ремонт на флотационното отделение в Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед“ АД“.

14-11-2016 г.

—————————————————————————————————

Инвестиционно намерение за външно електрозахранване на “Едноетажна жилищна сграда” УПИ VI-1712, кв.155, гр. Златица, община Златица

Инвестиционно намерение за външно електрозахранване на “Едноетажна жилищна сграда” УПИ VI-1712, кв.155, гр. Златица, община Златица

Инвестиционно намерение за външно електрозахранване на “Едноетажна жилищна сграда с тавански помещения” УПИ XVI-82,кв.12, по плана на с. Църквище, община Златица

Инвестиционно намерение за външно електрозахранване на “Едноетажна жилищна сграда с тавански помещения” УПИ XVI-82,кв. 12, по план на с. Църквище, община Златица

26-10-2016 г.

——————————————————————————————————————

Инвестиционно намерение за “Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище “Христо Смирненски 1889″ в УПИ VI, кв. 192 по регулационния план на гр. Златица, община Златица”

09-09-2016 г.


Инвестиционно намерение за “Разширяване обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци”

31-08-2016 г.

———————————————————————————————————————

Инвестиционно намерение на община Златица и община Чавдар за „Реконструкция и рехабилитация на междуселищен път от с. Чавдар до с. Петрич”.

25-08-2016 Г.


Инвестиционно намерение за: “Ремонт и реконструкция на ЦДГ “Слънце”, в УПИ I-1248, кв. 107, по плана на гр. Златица, община Златица”

23-08-2016 г.


Инвестиционно предложение за: „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Златица“

11-08-2016 г.


Инвестиционно предложение за: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Втора“ в село Църквище“

11-08-2016 г.


Инвестиционно предложение за: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Бенковски“ в село Карлиево“

11-08-2016 г.


Инвестиционно предложение за: “Преустройство на съществуваща жилищна сграда в къща за гости”

04-08-2016 г.


Инвестиционно предложение за: „Реконструкция на път SFO 3303 от разклона с път III-6004 до махала Бодят“

01-08-2016 г.


Инвестиционно предложение за:„Реконструкция на път SFO 3304 от кръстовището с път III-6005 до общинска граница Златица-Мирково“

01-08-2016 г.

————————————————-

Становище по чл. 17 ал. 5 от Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда по приложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведени обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: Първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище “ЕЛАЦИТЕ” Софийска област до 2031 г.

27-07-2016 г.

————————————————-

Съобщение за инвестиционно предложение за: “Създаване на овощно насаждение със сливи в имот № 052011, имот № 010009, имот № 010008 в землище на с. Карлиево, община Златица”

14-07-2016 г.

————————————————–

Съобщение за инвестиционно предложение за създаване на овощна градина 5 дка намираща св в землището на гр. Златица

Съобщение за инвестиционно предложение за създаване на насаждения от маслодайна роза 12.199 дка имоти №115061 и № 115062

17-06-2016 г.

—————————————————-

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всички приложения към него за инвестиционно предложение: ” Първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище “ЕЛАЦИТЕ” Софийска област до 2031 г. “

15-06-2016 г.

—————————————————–

Съобщение относно процедура за издаване на разрешително за водоползване на повърхностен воден обект – язовир “Ют тепе”

05-05-2016 г.

—————————————————–

Съобщение относно процедура за издаване на разрешително за водоползване на повърхностен воден обект – язовир “Беш тепе”

03-05-2016 г.

—————————————————–

Инвестиционно намерение /По програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Подмярка 4.1/, за засаждане на маслодайна роза в землището на община Златица. /виж тук/

14-03-2016 г.

—————————————————–

Инвестиционно предложение за издаване на комплексно разрешително на “Аурубис България “АД гр. Пирдоп за експлоатация на следните инсталации: /виж тук/

23-02-2016 г.

——————————————————

Решение №432/28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми

09-02-2016 г.

——————————————————–

Инвестиционно предложение за „Създаване на туристически информационен офис, осигуряване на достъп до него посредством туристическа пътека и подобряване условията за туристите в хижа “Свещи плаз”, общ. Златица”  /виж тук/

22-12-2015 г.

———————————————————-

Инвестиционно намерение на “ФЕНИКС МЕТАЛ ” ЕООД  за  “Добавяне на нови отпадъци, кодове на отпадъци на съществуваща площадка за третиранне на отпадъци и допълнителна дейност по балиране” /виж тук/

15-12-2015 г.

Инвестиционно предложение за изграждане на “Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”/виж тук/

01-12-2015 г.

———————————————————–

Съобщение за инвестиционно предложение за Модернизация за разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV на главна понижаваща подстанция (ГПП-2) /виж тук/

17-11-2015 г.

————————————————————

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на бензиностанция и газостанция с търговска сграда и площадка за зареждане на битова газ /виж тук/

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на автосервиз с автомивка и заведение за хранене

/виж тук/

10-09-2015 г.

—————————————————————

Обява до заинтересованите лица и общественост /виж тук/

20-08-2015 г.

—————————————————————-

Съобщение за публично обявяване за ел. подстанция Златица /виж тук/

20-08-2015 г.

——————————————————————-

Съобщение за публично обявяване за водоснабдяване на с. Църквище /виж тук/

20-08-2015 г.

——————————————————————–

Съобщение за инвестиционно предложение за замяна на съществуваща парна турбина (към ТЕЦ) с нова /виж тук/

10-07-2015 г.

———————————————————————-

Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващо депо (хвостохранилище) за фаялитов отпадък и реконструкция на съоръжението за производство на сярна киселина“. /виж тук/

23-06-2015 г.

———————————————————————–

Обява за инвестиционно предложение за отглеждане на свободно плаваща риба за консумация /виж тук/

Обява за инвестиционно предложение за отглеждане на свободно плаваща риба за консумация /виж тук/

05-06-2015 г.

————————————————————————–

Обява за инвестиционно предложение за изграждане на паянтова селскостопанска сграда в с. Петрич /виж тук/

22-05-2015 г.

—————————————————————————-

Обява за инвестиционно намерение на ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ “Ремонт на ВЛ 110 kV “СЛАВЦИ” /виж тук/

13-05-2015 г.

Обява за инвестиционно намерение на ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ “Ремонт на ВЛ 110 kV “БАКАДЖИК” /виж тук/

13-05-2015 г.

—————————————————————————–

Обява за инвестиционно предложение “Извършване на аварийно възстановяване на подпорни стени, корекция на речно корито и възстановяване на мост на р. Гугов дол” /виж тук/

04-05-2015 г.

——————————————————————————-

ОБЯВА ДОВОС ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ /виж тук/ 

04-05-2015 г.

———————————————————————————

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект /виж тук/

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект /виж тук/

21-04-2015 г.

————————————————————————————

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на кабелна електронна съобщителна мрежа /виж тук/

21-03-2015 г.

————————————————————————————–

Съобщение за заявление за комплексно разрешително “АУРУБИС” /виж тук/

11-02-2015 г.

—————————————————————————————

Съобщение за публично обсъждане за изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект /виж тук/

26-01-2015 г.

—————————————————————————————

Съобщение за инвестиционно предложение на „НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП” ЕООД /виж тук/

—————————————————————————————

Съобщение за инвестиционно предложение на „НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП” ЕООД /виж тук/

16-01-2015 г.

—————————————————————————————

Съобщение за инвестиционно предложение на „МЕТАН ТРАНС КОМЕРС” ООД /виж тук/

30-12-2014 г.

—————————————————————————————

Съобщение за инвестиционно предложение на” ЕЛАЦИТЕ-МЕД” ЕАД   /виж тук/

11-12-2014 г.

—————————————————————————————

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане “КЪЩА ЗА ГОСТИ С МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И БИСТРО” /виж тук/

3-12-2014 г.

————————————————————————————–

Съобщение за инвестиционно предложение за “Рехабилитация и реконструкция на път между с.Чавдар и с.Петрич.” /виж тук/

26-11-2014 г.

————————————————————————————-

Съобщение за инвестиционно предложение за „Трасе на газопровод от ПИ 007168 по КВС до регулацията на гр. Пирдоп и гр. Златица и до ПИ 000253 от землището на гр. Пирдоп” /виж тук/

27-10-2014 г.

————————————————————————————–

Съобщение за публично обявяване за продължаване на разрешително № 301083/ 01.11.2005 г., последно продължено с решение № 439/ 29.10.2008 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчна води в повърхностни водни обекти /виж тук/

01-10-2014 г.

————————————————————————————-

Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващо депо (хвостохранилище) за фаялитов отпадък и реконструкция на съоръжението за производство на сярна киселина” /виж тук/

25-07-2014 г.

————————————————————————————-

Съобщение за инвестиционно предложение “Внедряване на иновативна SCADA система и техническа инфраструктура за управление на водоснабдителната система от язовир “Жеков вир” на “Асарел – медет” АД, гр. Панагюрище” /виж тук/

26-06-2014 г.

————————————————————————————-

Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително № 33140108/ 22.07.2011 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти/виж тук/

10-05-2014 г.

————————————————————————————-

Заповед № 181/ 16.04.2014 г. на основание чл. 131, чл. 135, ал. 1 и на основание чл.135 ал. 3, ал. 4, т. 1- становище от гл. архитект на общ. Златица, във връзка с чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ. Виж тук

22-04-2014 г.

————————————————————————————-

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води – Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив /виж тук/

24-03-2014 г.

————————————————————————————-

Община Златица,Софийска област на основание чл. 124б, ал.3 от ЗУТ съобщава че е издадена заповед № ЗУТ- 4/27.02.2014г. на областния управител София област, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж ,,IU 146 надграждане на хвостохранилище “ с възложител ,, Аурубис България АД “. / виж тук /

————————————————————————————-

Община Златица,Софийска област на основание чл. 124б, ал.3 от ЗУТ съобщава че е издадена заповед № ЗУТ- 3/27.02.2014г. на областния оправител София област, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж ,,IN 215 изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове “ с възложител ,, Аурубис България АД “. / виж тук /

————————————————————————————-

Община Златица,Софийска област на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава че е изработен  проект за ПУП-ПП/подробен устройствен план – парцеларен план/ за „Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO3302 /II-37/-Златица – Карлиево – /SFO1300/”. Проектът на ПУП-ПП е изложен за разглеждане и запознаване в сградата на Община Златица, стая № 302, етаж 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на Община Златица

22-02-2014 г.

————————————————————————————–

На основание чл. 9, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, “Аурубис България” АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху  околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: “Надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове” /виж тук/

21-12-2013 г.

————————————————————————————–

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС Общинският съвет – гр. Златица, реши: Одобрява проект за изменение на действащия подробен устройствен план в следния териториален обхват: изменение на план за регулация на действащ подробен устройствен план, одобрен със Заповед №304/1984 г. на кмета на община Златица, по профила на ул. „Софийско шосе“ между осови точки  621-507-497-497а, кръстовище с ул. „Косица“ и о.т. 384, обслужващо квартали 149, 150, 151, 155. /виж тук/

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Златица пред Административния съд – София област

Обявление в “Държавен вестник”

17-12-2013 г.

—————————————————————————————

Община Златица,Софийска област на основание чл. 128 ал.1 от ЗУТ съобщава че е изработен  проект за ПУП-ПП/парцеларен план/ на „Довеждащ водопровод за питейно – битово водоснабдяване на с.Петрич,община Златица” /виж тук/ 

14-12-2013 г.

—————————————————————————————

Община Златица, Софийска област на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава че е изработена Устройствена план схема  за газификация на град Златица /виж тук/

11-12-2013 г.

—————————————————————————————

Съобщение за инвестиционно предложение “Реконструкция на съществуваща сграда за дневен център за хора с увреждания, гр. Златица” УПИ-XIV 1908, кв. 78 ул. “Полковник Мадрикин”, град Златица /виж тук/

21-08-2013 г.

—————————————————————————————-

Съобщение за инвестиционно предложение за “Надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове” /виж тук/

13-08-2013 г.

—————————————————————————————–

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) инж. Магдалена Иванова съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: “Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 1300 – / II – 37, Златица – Панагюрище / Карлиево – граница (общ. Златица – Челопеч) – Челопеч /I – 6/  /виж тук/

30.07.2013 г.

—————————————————————————————–

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) инж. Магдалена Иванова съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: “Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3301 – / II – 37, Етрополе – Златица /  Църквище – граница (общ. Златица – Челопеч) – Челопеч  /I – 6/  /виж тук/

30-07-2013 г.

—————————————————————————————–

СЪОБЩЕНИЕ

На основание изх. Писмо №СОЗ – 29/5 14.06.2013год. от Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център град Пловдив, Ви уведомяваме че в общинската администрация е постъпил Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около речни водохващания „Куру дере 1” и „Куру дере  2” за питейно-битово водоснабдяване на град Златица, община Златица, област София.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с постъпилият проект в          Деловодството на общината и в офиса на Басейнова дирекция ИБР, град Пловдив ул.Янко Сакъзов № 35 ет.3 стая 37 в периода 17.06.2013г. до 17.07.2013г., включително.

Предложенията и възраженията от заинтересованите лица по обявеният проект могат да бъдат подавани до кмета на общината в едномесечен срок от датата на обявяване.

17-06-2013 г.

—————————————————————————————————————

Разрешение за строеж № 7 / 20.05.2013 г.

29-05-2013 г.

————————————————————————————————————–

Обявление отностно: инвестиционно предложение за “Оптимизация процеса на преработка на руда от рудник  ”Челопеч” чрез възстановяване производството на пиритен концентрат” /виж тук/

28-04-2013 г.

—————————————————————————————————————

Обявление за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на гр. Златица, със следното наименование: “Изменение на план за регулация на връзка за главен път I-6 и улица “Софийско шосе” между ОТ 621-507-497-497а, кръстовище с ул. “Косица” и ОТ 384, обслужващо квартали № 149, 150, 151 и 155 гр. Златица, общ. Златица, Софийска област /виж тук/

23-04-2013 г.

————————————————————————————————————–

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) инж. Магдалена Иванова съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за “Саниране на ЦДГ гр. Златица кв. 107; I – 1284; гр. Златица” /виж тук/

16-04-2013 г.

—————————————————————————————————————–

Заповед № ОА-113/ 28.03.2013 г. на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, както и с цел осигуряване на пожарна безопасност, прекратяването и гасенето на пожари в горския фонд на Софийска област /виж тук/

03-04-2013 г.

———————————————————————————————————–

Заповед № РД- 12-184-50/ 31.08.2012г и Заповед № РД- 12-184-53/31.08.2012г. на основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, за определяне Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /виж тук/

11-10-2012 г.

———————————————————————————————————-

Уведомление относно: Инвестиционно предложение за “Заустване на отпадъчни води от хвостохранилище “Бенковски 2″ /виж тук/

05-10-2012 г.

———————————————————————————————————-

Уведомление относно: Инвестиционно предложение “Реконструкция и модернизация на инсталация за пирометалургично производство (ИПП) на анодна мед” с възложител “Аурубис България” АД /виж тук/

20-09-2012 г.

———————————————————————————————————-

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост: На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Инж. Магдалена Иванова – Кмет на Община Златица, Софийска област 2080, гр.Златица, пл. “Македония”№ съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане благоустройствено съоръжение – спортна площадка за мини футбол към Аграрно- техническа Професионална Гимназия, УПИ I-кв. 117, гр. Златица, общ. Златица, обл. Софийска /виж тук/

31-07-2012 г.

———————————————————————————————————-

Уведомление за инвестиционно предложение относно: Изграждане на обект „Пристройка към съществуваща сграда – за клубни дейности” – допълващо застрояване в УПИ ІІ – за кооперативен пазар, кв. 85, гр. Златица, обл. Софийска./виж тук/ /Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС/

26-07-2012 г.

———————————————————————————————————-

Информация за съдържание на серен диоксид на атмосферния въздух на гр. Златица /виж тук/

24-07-2012 г.

———————————————————————————————————-

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) инж. Магдалена Иванова съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Възстановяване на сградата на Метох  гр. Златица, община Златица като част от културно-историческото наследство в района на Средногорието” /виж тук/

18-07-2012 г.

———————————————————————————————————-

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) инж. Магдалена Иванова съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Възстановяване на сградата на Конак гр. Златица, община Златица като част от културно-историческото наследство в района на Средногорието” /виж тук/

18-07-2012 г.

———————————————————————————————————-

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) инж. Магдалена Иванова съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция на сграда в с.Църквище, община Златица, за създаване на младежки център за насърчаване и популяризиране на екстремен туризъм” 

18-07-2012 г.

———————————————————————————————————-

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Инж. Магдалена Иванова – Кмет на Община Златица, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Възстановяване на сградата на Гуговата къща в с. Петрич, община Златица като част от културно-историческото наследство в района на Средногорието” 

18-07-2012 г.

————————————————————————————————

Уведомление относно: Инвестиционно намерение на “АНДИ ИНВЕСТ” ЕООД  за изграждане на обект “Фотоволтаична централа – Златица” /виж тук/

——————————————————————————————————————————

Обявление относно: Инвестиционно намерение на “АНГКОР ТРАВЕЛ” ЕООД /виж тук/

——————————————————————————————————————————

Решение № СО-117-ПР/2012 г. на РИОСВ – София относно: Инвестиционно педложение за изграждане на “Животновъдна сграда с площ 200 m² за едър рогат добитък, приплоди и торище към съществуващ животновъден обект, в поземлен имот № 022035, м. “Малко поле” кв. 47, землище на с. Петрич, община Златица /виж тук/

——————————————————————————————————————————

Уведомление за инвестиционно предложение на “Елаците – мед” АД за “Заустване на отпадъчни води от хвостохранилище “Бенковски 2″ /виж тук/

12-06-2012 г.

——————————————————————————————————————————

Уведомление относно инвестиционно предложение “Оптическа кабелна линия с. Чавдар, Елаците, с. Мирково, с. Бенковски, връзка с оптическо трасе София – Пазарджик” /виж тук/.

21.05.2012 г.

——————————————————————————————————————————

Уведомление относно инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, хартия, стъкло и пластмаса, гр. Златица, УПИ – 789, от кв. 85” /виж тук/.

08-05-2012 г.

——————————————————————————————————————————

Обява относно инвестиционно предложение за изграждане на вятърна електроцентрала ВяЕЦ – “Еко енергия – Стара Планина” на билата на планински масиви в област София, община Златица, землището на гр. Златица. Като част от трасето обхваща и землища в общините Ботевград, Етрополе, Правец, Горна Малина, Мирково, Пирдоп и Челопеч по билото на Стара планина /виж тук/.

Обява относно инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ-ли на магистрални водопроводи за природни (питейни) води в област София, община Златица, землището на гр. Златица и селата в общината /виж тук/.

05-04-2012 г.

——————————————————————————————————————————

Решение на МОСВ  относно преценяване на необходимостта за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение “Реконструкция и модернизация на инсталация за пирометалургично производтсво (ИПП) на анодна мед” с възложител “Аурубис България” АД /виж ТУК/

20-01-2012 г.

——————————————————————————————————————————-

Решение на РИОСВ – София относно преценяване на необходимостта за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за приемане, сортиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, оловни акумулатори и батерии, стъкло, хартия и пластмаси” в УПИ ХІ, кв. 99, гр. Златица/виж ТУК/

22-12-2011 г.

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности