Обществено обсъждане на Проекта за Общински Бюджет 2020г.

На 17.01.2020г., се проведе обществено обсъждане на Проекта за Общински Бюджет за 2020г. в Кметство Карлиево, Кметство Църквище и Кметство Петрич, а на 20.01.2020г. в Община Златица.

Съдържанието на бюджета премина с голям интерес от страна на гражданите.

Присъстваха кмета на Община Златица – г-н Стоян Генов, както и председателя на ОбС Златица г-н Любомир Цветков.

На срещите изготвения проект за бюджет бе представен от директора на Дирекция „Обща администрация” Анна Ланкова. В бюджета са залегнали средства за гарантиране на основните общински разходи, като образование, поддържане на пътната и ВиК структура, социалните дейности, чистота и благоустрояване, културни дейности, спорт и други.
Местните данъци и такси няма да търпят промени, въпреки че за втора поредна година държавата лишава общината от изравнителна субсидия.

Бюджетът е в размер на 6 979 827лв., основната част от него е насочена за образователни дейности. Планирани са необходими ремонти в двете детски градини и училища в града. Предвижда се да бъде завършен ремонта на футболното игрище в ПГ „Златица”, както и да се закупят компютри и хардуер за СУ „Св.Паисий Хилендарски”.

Субсидията за капиталови разходи от 163 000лв., ще бъде използвана за ремонт на улиците в общината. Списъкът на улиците за ремонт ще бъде одобрен от общинския съвет.

Основен проект, по който ще работи общинска администрация е „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на общините от Средногорието”. Проекта се реализира благодарение на усилията на предишното ръководство на общината, което е осъществило процедурите по Закона за обществените поръчки. Официалното откриване на обекта е на 30.01.2020г. от 12:00 часа в местността „Корията”.

2020_buget_01 2020_buget_02 2020_buget_03 2020_buget_04 2020_buget_05 2020_buget_06 2020_buget_07 2020_buget_08

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности