Образци на документи

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.

Декларация по чл. 17, ал.2, т. 1 от НПКДС

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности