обновяване на жилища

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЧЛ.29, АЛ.1 ОТ ЗУЕС – ГР. ЗЛАТИЦА

————————————————————————————————————-

Регистър на заявените искания за финансиране

———————————————————————————————————————————————–

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

УКАЗАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЗУЕС

За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства, е необходимо собствениците в сгради в режим на етажна собственост да учредят (регистрират) сдружение на собствениците, което е юридическо лице, по смисъла на ЗУЕС. Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в публичния регистър на Община Златица. Сдружението се вписва и в регистър БУЛСТАТ.

ВАЖНО!!!

По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т ЗИФП за обновяване на цялата сграда.

СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ. РЕД ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ.

За създаване на сдружението се свиква Учредително събрание на собствениците в сградата/блока. Учредителното събрание се провежда при присъствие на собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Учредителното събрание се свиква чрез покана – Приложение 1

В поканата се съдържа дневния ред, мястото, датата и часа на провеждането му. Към поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението – Приложение 4

Поканата се подписва от лицето/лицата, които свикват общото събрание. Лицето свикващо общото събрание може да бъде домоуправителя или всяко друго лице собственик в сградата. Поканата се връчва на всеки собственик на самостоятелен обект срещу подпис и се поставя на видно и общодостъпно място във входовете на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. (Например: ако поканата е поставена на 13.01.2015г., то най-ранната дата за провеждане на събранието е 21.01.2015г.).

Собственик, който не ползва имота си по каквато и да е причина или отсъства, може да бъде уведомен за свикването на учредителното събрание по телефона, да му бъде изпратена поканата на посочен от него адрес или по електронната му поща, ако е посочил такава в домовата книга. Когато собственик на самостоятелен обект не е посочил електронна поща или адрес, на който да се пращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, същия се счита за уведомен за свикване на общото събрание със залепването на поканата на видно място.

За поставянето на поканата на видно място се съставя протокол придружен от снимка. – Приложение 2

В протокола, задължително се отбелязва, на коя дата и в колко часа е поставена поканата за събранието, къде е поставена и с какво съдържание е поканата /преписва се текста  на поканата/.

Учредително събрание се провежда на обявеният ден и час в поканата, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост на сградата. Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на самото заседание на събранието, като това се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма (без да е необходима нотариална заверка върху пълномощното). Собственикът може да упълномощи и друго лице(което не е собственик), което да го представлява, но само чрез пълномощно с нотариална заверка на подписа – Примерен образец на пълномощно

Едно лице може да представлява най-много трима собственици. Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, като към него се прилага и копие от пълномощното.

Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство повече от половината от присъстващите собствениците отнесено като процент идеални части. (минимум 33.5% от идеалните части от общите части,  в случай че присъстват собствениците само на 67% от идеалните части от общите части на сградата). Избира се и протоколчик(обикновено мнозинство).

Задължителен дневен ред на Учредителното събрание:

1. Приемане на решение за учредяване на Сдружение на собствениците (СС) и одобряване текста на Споразумение за създаване на СС;
2. Определяне на наименованието на СС;
3. Избор на Управител/Управителен съвет и контрольор;
4. Вземане на решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост).

Протоколът от учредителното събрание – Приложение 3 и приетото споразумение за създаване на сдружението (Приложение 4) се съставят в два еднообразни екземпляра и се подписват от всички членове на сдружението или от техните представители

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Председателят на управителния съвет /Управителят/ в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание внася заявление По образец за вписване на сдружението в публичен регистър в общинска администрация Златица, както следва:

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености – образец –Приложение 1– копие, заверено „Вярно с оригинала“

2. Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците – образец – Приложение 2 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

3. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост – примерен образец

4. Протокол от учредителното събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) – образец –Приложение 3

5. Споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) – образец – Приложение 4. Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.

6. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението – Образец

За регистрацията не се събират такси.

След вписване в публичния регистъра, Община Златица издава Удостоверение за регистрация на сдружението.

В 7-дневен срок след получаване на Удостоверение за регистрация на сдружението управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. Таксата за вписване е 10,00 лв. съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Сдружението на собствениците заявяват интерес пред общината чрез Заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ – по образец – Приложение 5

Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на СС от обновяване за енергийна ефективност. ЗИФП съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата. Заявлението съдържа следните приложения: 

1. Справка на собствениците на самостоятелните обекти по образец – Приложение 6 – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на СС;

2. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;

3. Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – Приложение 7 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

4. Протокол за поставяне на поканата по образец – Приложение 8 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

5. Протокол от общото събрание на СС по образец – Приложение 9 – съдържащ решения, съгласно Методическите указания – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

6. Декларация от собственик – нечленуващ в СС – Приложение 12

Оценка на ЗИФП. След получено ЗИФП общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В случай на липсващи документи общината изисква от СС да бъдат предоставени.

В процеса на оценката всеки кандидат получава положителна или отрицателна оценка. За отстраняване на пропуски могат да бъдат изисквани допълнителна информация и/или документи.

Само СС, подали ЗИФП, съдържащо пълния изискуем пакет от документи, и отговарящи на изискванията на програмата, ще получат положителна оценка.

Получилите положителна оценка ще бъдат уведомени от общината за това писмено. СС, чиито заявления не получат положителна оценка, ще бъдат уведомени писмено за причините. Допуска се повторно подаване на заявление в рамките на програмата и преди обявяване изчерпването на ресурса за финансова помощ.

Сключване на договор и финансиране на дейностите. СС, чиито заявления са одобрени, ще бъдат поканени от общината да сключат договор по образец – Приложение 10.

В случаите на повече от едно сдружение в сградата договорът се подписва от представителите на всички сдружения.

С договора СС дава мандат на общината в лицето на кмета да извърши от негово име действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

След сключване на договора между общината и СС, общината от името на СС сключва договор за целево финансиране с ББР и с областния управител по образец – Приложение 11

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности