обезщетения за правото на прокарване на трасето за обект „Преносен газопровод от Панагюрище до Пирдоп „ на неидентифицирани собственици на поземлени имоти

СЪОБЩЕНИЕ

Относно обезщетенията за правото на прокарване на трасето за обект „Преносен газопровод  от Панагюрище до Пирдоп „ на неидентифицирани собственици на поземлени имоти

 

Съгласно чл. 64, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ при изграждане на газопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути, за което се дължи еднократно обезщетение. Съгласно чл.64, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЕ сервитутът е свързан с право на прокарване за целите на газопровода и в ограничаване ползването на засегнатите имоти.

Съгласно регистъра на засегнатите имоти от трасето на „Преносен газопровод  от Панагюрище до Пирдоп“  и АГРС Златица на Булгартрансгаз ЕАД преминава през имот/имоти в землището на община Златица, област София.

Във връзка с това, на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ и постъпило искане от страна на Булгартрансгаз ЕАД, кметът на община Златица със заповед № 371/18.08.2020г. и Заповед №57/10.02.2021г е назначил комисия за определяне размера на обезщетенията на собствениците на засегнатите от сервитута имоти.

С решение № 1 от протокол №1/19.02.2021г. комисията е определила общия размер на обезщетенията за всеки засегнат имот на територията на община Златица.

На основание чл.210, ал.3 от ЗУТ оценките са съобщени на заинтересованите собственици/наследници.

Поради невъзможност някои от тях да бъдат открити, без адрес за кореспонденция, на основание чл.18а, ал.10 от АПК, съобщаваме приетите оценки.

Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщението, решението на комисията може да бъде обжалвано чрез община Златица до Административен съд – София област.

 

Справки на телефони :

0728/60201 вътр.104 – Десислава Чолакова

0728/60201 вътр.116 – Мария Павлова

 

//Съобщения до собствениците на имоти//

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности