Култура

Читалищна библиотека при НЧ “Христо Смирненски – 1889” – гр. Златица

ПЛАН – СМЕТКА НА КУЛТУРНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ПЛАН – СМЕТКА НА КУЛТУРНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КМЕТСТВА ПЕТРИЧ, ЦЪРКВИЩЕ и КАРЛИЕВО

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности