КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

ЗАПОВЕД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности