КАО

Същност на комплексното административно обслужване /КАО/

“Комплексно административно обслужване” е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи – първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

 

Цели на комплексното административно обслужване /КАО/:

 

Принципи на комплексното административно обслужване /КАО/:

 

Заявление за КАО /Образец/ – изтеглете тук

Протокол за устно заявена услуга /Образец/ – изтеглете тук

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности