„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Златица за сграда с административен адрес гр. Златица, ул. „Софийско шосе” 6, бл.2, вх. А и вх. Б”

Решение

Обявление

Указания към участниците – Том I

Технически спецификации – Том II

Образци – Том III

Оценителни лист – Том IV

Проект на договор – Том V

Технически паспорт

Доклад от енергийно обследване

————————————————————–

Протокол № 1

02-06-2016 г.

————————————————————-

Съобщение за отваряне на ценови оферти

27-06-2016 г.

————————————————————–

Протокол №2

Протокол № 3

Протокол № 4

Решение за избор на изпълнител

15-07-2016 г.

—————————————————————

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности