„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Златица за сграда с административен адрес гр. Златица, ул. “Захари и Мария Сергееви“ №10, бл.24, вх. А, вх. Б и вх. В”

Решение

Обявление

Документация за участие

Техническа спецификация

Методика за определяне на оценка

Образци на приложенията

Проект на договор

Конструктивно становище

Технически паспорт

Сертификат на сградата

Доклад от енергийно обследване

——————————————————-

Съобщение за отваряне на ценови оферти

14-05-2016 г.

——————————————————–

Протокол №1

Протокол №2

Решение за избор на изпълнител

19-05-2016 г.

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности