ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

 

 

 

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Цена за предоставяне на административната услуга:

–  до 2 дка – 100,00 лв.

–  над 2 дка и до 10 дка – 200,00 лв.

–  над 10 дка – 300,00 лв.

* Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст

Срок на изпълнение:

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности