ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС

 

 

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

Срок на изпълнение:

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Цена за предоставяне на административната услуга:

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация – изтеглете тук

Декларация по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

 

 

 





zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности