ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

 

 

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Цена за предоставяне на административната услуга:

Срок на изпълнение:

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности