ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ РАЗМЕР НА ПЛАТЕНИЯ ДАНЪК

 

 

 

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

Срок на изпълнение:

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

            Няма нормативно определен срок.

Цена за предоставяне на административната услуга:

5 лв.

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности