ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ПО ИСКАНЕ НА СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

 

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Цена за предоставяне на административната услуга:

*/връчване на покани за доброволно изпълнение и на други книжа, подлежащи на връчване, при поискване от частен съдебен изпълнител; по 10,00 лв. за посещение на адрес. нотариална заверка – удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен   материален интерес: за първия подпис – 5,00 лв., а за всеки следващ подпис – 2,00 лв.; – чл.42, т.1 и 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Златица/.

Срок на изпълнение:

Информация за услугата – изтеглете тук

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности