ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

 

 

 

 

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

Срок на изпълнение:

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 

Цена за предоставяне на административната услуга:

а) за жилищни сгради – 2,00 лв./кв.м. РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 150,00 лв.;

б) за сгради от допълващо застрояване /стопански постройки, гаражи, второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство/  –  0,70 лв./кв.м. РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50,00 лв.;

в) за нежилищни сгради /за магазини, преустройства за нежилищни нужди/ –1,50 лв./кв.м. РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 450,00 лв.;

г) за площни обекти /паркинги, открити площадки, зелени площи и др./ –1,00 лв./кв.м. РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 250,00 лв.,

д) за линейни обекти и улични проводи – 1,50 лв./л.м, но не по-малко от 150,00 лв.;

е) за огради – 1,00 лв./л.м, но не по-малко от 30,00 лв.;

* Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст

 

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности