ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

 

 

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Срок на изпълнение:

Цена за предоставяне на административната услуга:

а) преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ – 1,50 лв./кв.м. РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50,00 лв.

б) рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи по чл. 57 от ЗУТ – 10,00 лв./кв.м. РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100,00 лв

* Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст

 

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности