ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ РЕГИСТРАЦИОНЕН ЛИЧЕН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности