„Изграждане на три броя детски площадки в УПИ I – 1248, кв. 107 по плана на град Златица”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА

РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности