„Изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор за ремонт и реконструкция на съществуваща сграда – ЦДГ „Слънце“, в УПИ I-1248, кв. 107, по плана на гр. Златица, Община Златица“

 

Обявление за възложена поръчка

Решение за прекратяване 

08-08-2016 г.

—————–

Разяснение

20-07-2016 г.

—————-

Разяснение

15-07-2016 г.

—————–

Решение

Обявление

Документация за участие

Техническа спецификация

Проект на договор

Образци

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности