„Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Златица, с цел кандидатстване по ПРСР 2014-2020г.“

Решение

Обявление

Указания за участие

Техническа спецификация

Методика за оценка

Образци на приложения

11.04.2016 г.

—————————————————

Съобщение за отваряне на ценови оферти

06.06.2016 г.

—————————————————–

Протокол № 1

Таблица (Приложение № 1) неразделна част от Протокол № 1

Протокол № 2

Решение за избор на изпълнител

10.06.2016 г.

—————————————————–

Договор

01.07.2016 г.

—————————————————–

Допълнително споразумение

05.07.2018 г.

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности