„Избор на консултант за осъществяване на услуги по изготвяне на тръжни процедури за избор на изпълнители на СМР, независим строителен надзор и управление по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: 1. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3301-ІІ-37, Етрополе-Златица/Църквище-Граница общ. (Златица – Челопеч) – Челопеч /І-6/ 2. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3302 /ІІ-37/ Златица – Карлиево /SFO1300/ 3. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 1300 – ІІ – 37, Златица-Панагюрище /Карлиево – Граница общ. (Златица – Челопеч) – Челопеч /І-6/“ по ДБФП 23/321/01476 с ДФ „Земеделие”

Публична покана

Документация за участие

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности