ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА, ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ по реда на чл.10, ал.1, т. 1 и т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ДЪЛГОСРОЧНО ВЪЗЛАГАНЕ / 4 ГОДИНИ – 2016-2019/

ЗАПОВЕД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИИ И ОБРАЗЦИ

СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

ПРОЕКТ НА  ДОГОВОР

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности