ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

НАЧИН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Гише № 1 за административно и информационно обслужване

 

Адрес: 2080, гр. Златица, община Златица, област Софийска, пл. Македония № 1

e-mail: [email protected]

Телефон: 0728 / 60 201, вътрешен 104

Факс: 0728 / 60 179

Работно време: 08:00 – 17:00 часа

Служител: Десислава Чолакова-Стоянова – ст. експерт “Административно информационно обслужване”, Дирекция “Обща администрация”

 

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление

/ образец / или устно запитване.

 

Такса: Достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се разходите по предоставяне на обществена информация, нормативно определени със Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите.

 

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

Когато заявителят не е получил достъп до исканата обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

 

Отговор на заявлението за информация трябва да получите задължително до 14 календарни дни от неговото подаване.

 

Право на достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ дава право на ВСЕКИ:

да поиска и получи достъп до информация, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

 

Законът не поставя никакви ограничения по отношение на заявителите. Това положение е напълно съобразено с международните стандарти за достъп до документи, в които е залегнал принципът, че информацията, създадена и съхранявана от държавата, е достъпна за всеки.

 

ВНИМАНИЕ!

С ЦЕЛ МАКСИМАЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, В ЗАКОНА Е ПРЕДВИДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ УВРЕЖДАНИЯ ИЛИ УВРЕЖДАНИЯ НА СЛУХОВО-ГОВОРНИЯ АПАРАТ, ДА ИСКАТ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ФОРМА, КОЯТО ОТГОВАРЯ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ ИМ ВЪЗМОНОСТИ ( чл. 26, ал. 4 от ЗДОИ).

 

Повторно използване на информацията

Всеки гражданин на Република България, чужденец или лице без гражданство, и всички юридически лица имат право на повторно използване на информация.

Информация за повторно ползване се предоставя след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща: [email protected] или на портала за отворени данни, създаден от администрацията на Министерски съвет. Когато искането е подадено по електронен път, отговорът също е по електронен път.

 

Такса: Информацията за повторно използване се предоставя безплатно. Заплащат се материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на обществената информация, нормативно определени със Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите.

 

Община Златица не е длъжна да предоставя информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

Община Златица не е длъжна да продължава създаването и събирането на определн вид информация за нуждите на повторното й ползване.

 

Вътрешни правила на община Златица относно достъпа до обществена информация:

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в община Златица

 

Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри на община Златица

 

Годишни отчети за постъпилите заявления

 

 

 

 

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности