Годишен отчет 2016

B3_2016_4_7310

BALANCE-2016-IV-7310

IB3_2016_4_7310_DES

IB3_2016_4_7310_DMP

IB3_2016_4_7310_K33

IB3_2016_4_7310_KSF

IB3_2016_4_7310_RA

OKI 2016

Total_Cash_Report_2016_4_7310

Отчет общински дълг

Решение 247 за отчет 2016 г.

Одитен доклад Сметна палата за заверка на годишен финансов отчет 2016 г.

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности