Важни дати, срокове и образци при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 година

Прием на заявления за гласуване, дописвания, корекции и справки в избирателните списъци се извършват в Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО), пл. “Македония” №1 и в кметствата на община Златица, съгласно определените в Изборния кодекс срокове, срещу представена лична карта.

 

 

Основни процедури, събития и действия

Основание

от ИК

Дни спрямо изборния ден

Срок до дата

(вкл.)

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

Чл. 36, ал. 1

Чл. 36, ал. 2

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

10.10.2015г.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината.

Чл. 43, ал. 1

Чл. 43, ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

17.10.2015г.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес.

Чл. 37, ал. 1

не по-късно от 20 дни преди изборния ден

04.10.2015г.

 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 20-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на общината е назначена подвижна СИК.

Чл. 37, ал. 2

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

19.10.2014г.

 

*На основание чл. 34, ал. 6 от ИК при избори за общински съветници и за кметове удостоверения за гласуване на друго място не се издават.

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности