Важни дати, срокове и образци при произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 година

Прием на заявления за гласуване, дописвания, корекции и справки в избирателните списъци се извършват в Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО), пл. “Македония” №1 и в кметствата на община Златица, съгласно определените в Изборния кодекс срокове, срещу представена лична карта.

 

Основни процедури, събития и действия

Основание

Дни спрямо изборния ден

Срок до дата

(вкл.)

Гласоподавател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС

Чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ИК

не по-късно от 14 дни преди деня на националния референдум

10.10.2015г.

Гласоподавател, който е включен в избирателните списъци за отделните видове избори в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на всички видове избори в едно и също населено място, подава заявление по образец по постоянен адрес, че при произвеждане на всички видове избори желае да гласува в населеното място, където е включен в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове.

§ 2 от ПЗР от ЗПУГДВМС и

§ 5, т. 1 от ДР на ИК

не по-късно от 14 дни преди деня на националния референдум

10.10.2015г.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината.

Чл. 8, ал. 2 от ЗПУГДВМС

Чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ИК

не по-късно от 7 дни от деня на националния референдум

17.10.2015г.

Гласоподавателите с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни правото си на глас в изборното помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия му адрес.

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

Чл. 37, ал. 1 от ИК

не по-късно от 20 дни преди деня на националния референдум

04.10.2015г.

 

Гласоподавателите с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни правото си на глас в изборното помещение и желае да гласува с подвижна избирателна кутия, но не е подал заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди деня на националния референдум, в случай че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС

Чл. 37, ал. 2 от ИК

не по-късно от 5 дни преди деня на националния референдум

19.10.2014г.

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности