Бланки

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ

Декларация по чл. 37и. ал. 1 от ЗСПЗЗ

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности