АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

1989 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

2001 ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

2027 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

2054 РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

2060 ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

2062 РЕГИСТРИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ ОТ 4 И 5 КАТЕГОРИЯ

2063 ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖИ

2082 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

2083 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА -ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

2084 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ

2112 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности