АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

1998 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

2014 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ РАЗМЕР НА ПЛАТЕНИЯ ДАНЪК

2071 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ

2091 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

2124 ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

2126 ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖБИНА

2131 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

2396 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности