АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО

2097 ПРОВЕРКА ЗА СПАЗВАНЕ ОПРЕДЕЛЕНАТА ЛИНИЯ НА ЗАСТРОЯВАНЕ, ЗАСНЕМАНЕ И НАНАСЯНЕ НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

2098 ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАВАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ЗА ТОВА, ЧЕ ПОДРОБНИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Е ПРИЛОЖЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности