АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ КАДАСТЪР

2099 СПРАВКИ (УСТНИ И ПИСМЕНИ) ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

2118 ВПИСВАНЕ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ РЕГИСТЪР

2119 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО

2120 ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ В РАЗПИСНИЯ СПИСЪК КЪМ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности