АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

1996 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА НАД 5 БРОЯ ДЪРВЕТА И НА ЛОЗЯ НАД 1 ДЕКАР

2031 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности