Авторски надзор при изпълнение на проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: 1.Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3301-/II-37, Етрополе-Златица/ Църквище-Граница общ. (Златица – Челопеч) – Челопеч/I-6/; 2. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3302/II-37/Златица-Карлиево /SFO1300/. 3.Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 1300-/II-37, Златица–Панагюрище/Карлиево–Граница общ. (Златица –Челопеч) – Челопеч /I-6/

Доклад комисия

Решение за избор на изпълнител

06-11-2014 г.

———————————————————————————————-

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП

29-10-2014 г.

———————————————————————————————-

Решение

Покана

23-10-2014 г.

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности