Аварийно възстановяване на подпорни стени, корекция на речно корито и възстановяване на мост на р. Гугов дол от о.т. 178 до о.т. 182 с. Петрич, община Златица.

РЕШЕНИЕ

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности