Обява – Конкурс за свободна длъжност – Старши юрисконсулт

obqvlenie 14.04.2021

 

 

Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Община Златица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава за изработен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31044.28.16 в землището на гр. Златица, община Златица като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл.150 от ЗУТ за обект: „Фотоволтаична инсталация /в ПИ с идентификатор 31044.28.16 по КККР на гр. Златица/ за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление на „Аурубис България” АД” в землището на гр. Златица, община Златица, Софийска област”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация Златица.

Проектът се намира в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация”.

Публикувано на 14.04.2021 год.

 

 

Обявления по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Златица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 161/ 09.04.2021 год. на Кмета на община Златица е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-84 в квартал 11, улица с ОТ 39-70 и улица с ОТ 39-40 по действащия регулационен план на в.з. „Черешака”, община Златица. Проектът засяга Изменение на южната улично-регулационна линия на улица с ОТ 39-70, като новата такава се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ с идентификатор 31044.505.110 по КККР на гр. Златица и  Изменение на източната улично-регулационна линия на улица с ОТ 39-40 в частта й за УПИ І-84 и УПИ ХV-86, като новата такава се поставя в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатори 31044.505.110 и 31044.505.111. Същата се уширява, а в северозападната част на УПИ І-84, където уличната регулация отнема 6 кв.м. от ПИ с идентификатор 31044.505.110 регулационната линия не се променя, за да се запази необходимата ширина на улицата.

Заповедта и мотивираното предложение се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация” и могат да бъдат разгледани всеки работен ден.

Публикувано на 13.04.2021 год.

 

Община Златица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 160/ 09.04.2021 год. на Кмета на община Златица е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХVІ-82 и УПИ ХVІІ-82 и обособяване на нов УПИ ХVІ-82 в квартал 12 по кадастралния и регулационен план на с. Църквище, община Златица.

Заповедта и мотивираното предложение се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация” и могат да бъдат разгледани всеки работен ден.

Публикувано на 13.04.2021 год.

 

 

Обявления по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ

 

Община Златица на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в ДВ бр. 28/ 06.04.2021 год. е обнародвано обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на Аурубис България АД” в землищните граници на гр. Златица, ЕКАТТЕ 31044, община Златица, област София, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен обект на техническата инфраструктура по реда на чл.150, ал. 6 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация Златица в едномесечен срок от неговото обнародване в „Държавен вестник”, считано от 07.04.2021 год. до 07.05.2021 год.

Проектите се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация”.

//Приложение//

Публикувано на 13.04.2021 г.

 

Община Златица на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в ДВ бр. 30/ 13.04.2021 год. е обнародвано обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Фотоволтаична инсталация /в ПИ с идентификатор 31044.28.16 по КККР на гр. Златица/ за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление на „Аурубис България” АД” в землището на гр. Златица, община Златица, Софийска област” като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл.150 от ЗУТ. Предмет на разработката на ПУП-ПП е определяне на местоположението и сервитута на подземен електропровод 6,3 kV, захранващ фотоволтаичната централа и преминаващ през ПИ с идентификатор 31044.180.18, собственост на ДП НКЖИ. Пресичането на съществуващата жп линия ще се осъществи подземно, чрез сондаж.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация Златица в едномесечен срок от неговото обнародване в „Държавен вестник”, считано от 14.04.2021 год. до 14.05.2021 год.

Проектите се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация”.

//Приложение//

Публикувано на 13.04.2021 год.

 

 

тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението 01.04.2021

На 01.04.2021 г. , ще се проведе тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на община Златица чрез задействане на акустичните сигнали за обявена тревога и за край на обявената тревога. В рамките на няколко минути ще се проведе тест-проверка на техническото състояние на сирените.

 

 

критерии и насоки за кандидатстване по проекти с подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица и учредено Сдружение от „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД

Във връзка с бъдещия прием на проекти с подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица и учредено Сдружение от „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД, Община Златица побликува утвърдени критерии и насоки за кандидатстване по процедура и подбор на проекти, финансирани от сдружението.

Заинтересованите кандидати могат да се запознаят с утвърдените документи тук:

//Линк за сваляне на документи//

Датата за прием на заявленията за участие ще бъде обявена допълнително.

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ КЪМ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРОНАВИРУСА (COVID-19)

На 18.03.2021г. се проведе заседание на общински кризисен щаб към община Златица за превенция разпространението на коронавируса (Covind 19).

Предоставяме протокола от заседанието и кметска заповед във връзка с него за информация на гражданите.

//Протокол//

Заповед № 106 от 19.03.2021

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ – 23.03.2021

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на електрозахранването.

На 23.03.2021 г. /12:40 – 13:00 ч./ –  Златица:   Извън Регулация  ,  Местност Курията  ,  Цар Калоян  8

На 23.03.2021 г. /12:40 – 13:00 ч./ –  Църквище:   ТД СТАРОПЛАНИНСКИ ТУРИСТ

 

 

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2021г. до 28.07.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Смолян, Свобода и Мусачево.

 

 

“Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна защитена зона ВG0001389 “Средна гора” и защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер

Уважаеми граждани,  разгледайте “Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна защитена зона ВG0001389 “Средна гора” и защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер Заинтересованите лица могат да представят на МОСВ мотивирани писмени становища, възражения, предложения.

//Обществено обсъждане//

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ, НАЕМАТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Във връзка с получено Разпореждане на Пирдопска районна прокуратура вх. № 11-08-4/ 02.03.2021 год. Общинска администрация Златица Ви уведомява, че в срок до 31.03.2021 год.ще бъде извършена проверка на място и по документи от комисия, назначена със Заповед № 92/ 10.03.2021 год. на Кмета на Община Златица за законосъобразността, техническата изправност, състоянието и режима на ползване на преместваемите обекти – преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности. При проверката е необходимо да представите документ за собственост, договор за наем/ ползване, договори за присъединяване към експлоатационните дружества, схеми за поставяне на преместваемия обект, одобрени и съгласувани строителни книжа, издадени от главния архитект на община Златица. Собствениците, наемателите или ползвателите на преместваемите обекти са длъжни да осигурят свободен достъп и съдействие на комисията, назначена със Заповед на Кмета на община Златица за извършване на проверката. При отказ достъпът ще бъде осигурен със съдействието на полицията.

Приложение: Разпореждане на Пирдопска районна прокуратура вх. № 11-08-4/ 02.03.2021 год.

 

 

Заповед № РД-01-171 от 10.03.2021 г, относно предприемане на мерки за борба с разпространението на коронавируса (Covid 19)

rd 01-171 ot 10.03.2021

През 2021 г. в Община Златица се разкрива нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

С решение № 163/25.02.2021 г. на общински съвет – гр. Златица в община Златица e разкрита нова социална услуга „Асисентска подкрепа“, като държавно делигирана дейност. Новата социална услуга ще се предоставя на 16 лица от 5 асистенти.

Съгласно чл. 93 от Закона за социалните услуги , „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

Асистентската подкрепа сепредоставя на:

Асистентската подкрепа през 2021 г. ще се предоставя почасово в съответствие с индивудуалните потребности на потребителите.Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Лицата, които ще ползват асистентска подкрепа през 2021 г. не заплащат такса.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ Относно обезщетенията за правото на прокарване на трасето за обект „Преносен газопровод от Панагюрище до Пирдоп „

Община Златица започва изпращането на съобщенията на Решенията от протоколите на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ до заинтересованите физически и юридически лица, относно определянето на размера на дължимото от „Булгартрансгаз“ ЕАД обезщетение за засегнатите поземлени имоти, върху които възниква сервитут /право на преминаване на хора и техника, на прокарване и изграждане на линеен енергиен обект – газопровод и ограничаване в ползването на засегнатите имоти/, съгласно чл.64, ал.4 от Закона за енергетиката, за прокарването на трасето на газопровода на трасе „Преносен газопровод  от Панагюрище до Пирдоп“. След изтичането на 14 /четиринадесет/ дневния срок от съобщението на Решението, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа, заинтересованите лица могат да подадат в Информационния център на община Златица искане /по образец/ за изплащането на дължимото обезщетение.

 

Справки на телефони:

0728/60201 вътр.104 – Десислава Чолакова

0728/60201 вътр.116 – Мария Павлова

 

//Съобщение относно обезщетенията за правото на прокарване на трасето за обект „Преносен газопровод  от Панагюрище до Пирдоп „ на неидентифицирани собственици на поземлени имоти//

//Съобщения до собствениците на имоти//

 

 

обезщетения за правото на прокарване на трасето за обект „Преносен газопровод от Панагюрище до Пирдоп „ на неидентифицирани собственици на поземлени имоти

СЪОБЩЕНИЕ

Относно обезщетенията за правото на прокарване на трасето за обект „Преносен газопровод  от Панагюрище до Пирдоп „ на неидентифицирани собственици на поземлени имоти

 

Съгласно чл. 64, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ при изграждане на газопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути, за което се дължи еднократно обезщетение. Съгласно чл.64, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЕ сервитутът е свързан с право на прокарване за целите на газопровода и в ограничаване ползването на засегнатите имоти.

Съгласно регистъра на засегнатите имоти от трасето на „Преносен газопровод  от Панагюрище до Пирдоп“  и АГРС Златица на Булгартрансгаз ЕАД преминава през имот/имоти в землището на община Златица, област София.

Във връзка с това, на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ и постъпило искане от страна на Булгартрансгаз ЕАД, кметът на община Златица със заповед № 371/18.08.2020г. и Заповед №57/10.02.2021г е назначил комисия за определяне размера на обезщетенията на собствениците на засегнатите от сервитута имоти.

С решение № 1 от протокол №1/19.02.2021г. комисията е определила общия размер на обезщетенията за всеки засегнат имот на територията на община Златица.

На основание чл.210, ал.3 от ЗУТ оценките са съобщени на заинтересованите собственици/наследници.

Поради невъзможност някои от тях да бъдат открити, без адрес за кореспонденция, на основание чл.18а, ал.10 от АПК, съобщаваме приетите оценки.

Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщението, решението на комисията може да бъде обжалвано чрез община Златица до Административен съд – София област.

 

Справки на телефони :

0728/60201 вътр.104 – Десислава Чолакова

0728/60201 вътр.116 – Мария Павлова

 

//Съобщения до собствениците на имоти//

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности