GDPR


GDPR_Desighn_Page_Header

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Последна актуализация 30.07.2018г.

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, ЕИК по БУЛСТАТ 000776464, в качеството си публичен орган е администратор на личните данни на лицата, на които обработва личните данни при осъществяване на своите функции.
Като администратор на лични данни, община Златица прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност Ви предоставяме информация относно начина, по който използваме вашите данни и осигуряваме тяхната защита и сигурност.
Актуализираме нашето съобщение за поверителност, за да отразим промените, които сме направили като част от нашия постоянен ангажимент да бъдем прозрачни.
Предприехме тези промени, за да отговорим на новите стандарти, въведени от Общия регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 25.05.2018г.

С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме как ние от администрацията на община Златица събираме, съхраняваме и обработваме вашата лична информация и какви са вашите информационни права. В зависимост от обстоятелствата, Вашите права ще бъдат различни, тъй като ние изпълняваме широк кръг публични, административни и обществени функции. За да разберете как се използва Вашата информация и как да упражните Вашите права в зависимост от ситуацията може да прочетете съобщенията за поверителност за:
1 – Общинските съветници в Общински съвет Златица, 2 – служителите и други лица, 3 – кандидатите за работа, 4 – данни създадени чрез системата за видеонаблюдениe, 5 – данни при приемане на жалби, сигнали и предложения на граждани, 6 – информация събирана при предоставяне на достъп до сградата на община Златица и 7 – данни събирани при изпълнение на законови задължения.
Тези документите може да намерите и в секцията “Съобщения за поверителност на личните данни” от списъка с документи по-долу, съдържащ всички документи свързани с нашата Политика за защита на личните данни.  Под списъка ще откриете обяснение и разяснение за отделните документи и детаили относно обработката на лични данни която правим.

 

1. Данни за контакт с нас и с длъжностното лице по защита на данните на Община Златица.

При всякакви въпроси за това как се използва Вашата информация и как да упражните Вашите права може да се свържете с нас на следните данни за контакт:

GDPR_Desighn_Contacts

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:

 

2. Каква лична информация получаваме?

Това съобщение описва в общи линии целите, категориите лични данни и категориите на получатели, на които предоставяме Вашите данни. То се отнася за всички физически лица, чиито данни обработваме, включително служителите на общинската администрация.

За повече подробности вижте съобщения за поверителност за конкретни услуги и дейности по обработка на данни от списъка с документи или ТУК: \3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.;\

 

3. Защо събираме и съхраняваме информация за Вас?

Като администратор на лични данни ние събираме и съхраняваме информация за Вас в изпълнение на публичните ни функции, съгласно законите, подзаконовите нормативни актове и решенията на Общински съвет Златица.

Най – често обработваме лични данни:

Може да не сме в състояние да ви предоставим услуга, освен ако нямаме достатъчно информация или съгласие да използваме тази информация.

Повече информация във връзка с целите, за които обработваме лични данни, може да получите от нашата Политика за защита на личните данни – община Златица.

 

4. Какви лични данни обработваме?

Ние обработваме само толкова лични данни, колкото са ни необходими, за да изпълним нашите задължения и само за целите, за които сме ги събрали, като спазваме принципа „Необходимо да се знае“.

Видовете лични данни, които обработваме са свързани с всеки конкретен случай и могат да включват, но не само:

Също така може да обработим някаква специална (чувствителна) информация, която е от значение за отделните случаи и може да включва някои, но не само:

Повече информация във връзка с категориите лични данни, които обработваме може за получите от нашата Политика за защита на личните данни – община Златица. и Съобщенията за поверителност за конкретна обработка. ТУК: \3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.;\

 

5. На какво основание обработваме лични данни?

Най – често ние обработваме лични данни на законово основание, за да изпълним свое законово задължение. Например, за да осигурим административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица и предоставим административни услуги; да изпълним наше законово задължение свързано с осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите; да подпомогнем работата на общинския съвет; да подпомогнем или осигурим защита на уязвими групи от хора или отделни лица; да организираме процеса по провеждане на избори и референдуми на територията на общината и др.

Обработваме лични данни и във връзка с възникнали договорни отношения между община Златица и отделни лица.
В някои случаи обработваме лични данни поради необходимост да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, както и в случаите, когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.
Може да обработваме Ваши лични данни и на основание дадено от Вас съгласие за една или повече конкретни цели.

Повече информация във връзка с основанията за обработка на лични данни може за получите от нашата Политика за защита на личните данни – община Златица. и Съобщенията за поверителност за конкретна обработка. ТУК: \3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.;\

Тук може да видите образец на Декларация за съгласие за обработка на лични данни
а тук образец на Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни.

 

6. На кои лица обработваме лични данни?

В зависимост от целите, за които извършваме обработката, личните данни могат да бъдат, но не само:

Повече информация във връзка с основанията за обработка на лични данни може за получите от нашата Политика за защита на личните данни – община Златица. и Съобщенията за поверителност за конкретна обработка. ТУК: \3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.;\

 

7. Как съхраняваме Вашите лични данни?

Ние използваме предоставените от Вас или получени от друг лични данни, по начин който отговаря на законодателството за защита на данните. Ще се стремим да поддържаме точната и актуална информация и да не я държим за по-дълго време, отколкото е необходимо. В повече от случаите законът определя времето, за което ние съхраняваме Вашите лични данни.

Повече информация във връзка със съхранението на лични данни може за получите от нашата Политика за съхранение и унищожаване на лични данни

 

8. Как споделяме Вашите лични данни?

Ние няма да разкриваме на никого, без Ваше разрешение никакви данни, които ни предоставяте извън случаите, в които разкриването се изисква от закона или когато имаме основателна причина да смятаме, че не споделянето на информацията може да постави друго лице в риск. В последния случай, Вие ще бъдете информирани за това.

Ние предоставяме Вашите лични данни най – често на други публични органи
/държавни, общински/ поради законово изискване за това.

Ние може да разкриваме данни и когато разкриването е необходимо за целите на предотвратяването и/или разкриването на нарушения или престъпления.

Ние няма да предадем за обработка никакви лични данни на трети лица, освен тези, които обработват информация от наше име и това ще стане само там, където е възможно, след като сме се уверили, че са предприети достатъчно стъпки за защита на личните данни от получателя и сме сключили с тях конкретно споразумение за това.

Можем да предадем Вашите данни извън Европейското икономическо пространство, но само ако е осигурено адекватно ниво на защита или подходящи гаранции за това. Изработили сме Процедура за предаване на лични данни в трети държави или международни организации, която спазваме стриктно.

Ние разкриваме чувствителни или поверителни данни, като например медицински данни, само ако сме законово задължени или с Вашето предварително изрично съгласие.

Ние може да разкриваме информация, когато е необходимо, за да предотвратим
риск от увреждане на дадено лице.

Ние ще Ви предоставяме допълнителна информация за това на кого споделяме
Вашите данни за всеки конкретен случай, когато това споделяне изисква Вашето изрично и информирано съгласие.

Повече информация във връзка със споделянето на лични данни може за получите от нашата Политика за защита на личните данни – община Златица. и Съобщенията за поверителност за конкретна обработка. ТУК: \3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.;\

 

9. Как защитаваме вашите лични данни?

Всички лични данни, които обработваме са обект на строги мерки и процедури,
за да се гарантира, че те не могат да бъдат достъпни или разкрити на всеки, който няма право на достъп до тях.

Разработили сме и прилагаме политики за сигурност и Процедура при нарушаване сигурността на личните данни Те дефинират нашите ангажименти и отговорности към личния Ви живот и обхващат редица области на информационната и технологичната сигурност. Ние предоставяме обучение на персонала, който обработва лична информация и предвиждаме дисциплинарна отговорност, ако се злоупотребява или не се полага правилна грижа за Вашата лична информация.
Извършваме оценки на поверителността при извършване на промени в процесите или системите, които съдържат Вашите лични данни. Оценяваме техническата сигурност на информационните ни системи.

Ще разследваме инциденти с данни, при които установим, че личните Ви данни могат да бъдат или са били оповестени неподходящо. Ще ви информираме, освен ако не решим, че това ще представлява риск за Вас и ще информираме Комисията за защита на личните данни.

Повече информация във връзка със защитата на личните данни може да получите като се запознаете с Процедура при нарушаване сигурността на личните данни

 

10. Какви са Вашите права?

По принцип Вие имате право да поискате от нас:

В нашите Съобщенията за поверителност ТУК: \3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.;\ посочваме подробно Вашите права във връзка с конкретната обработка.

Когато е възможно ще се стремим да изпълним Вашето искане, но може да ни се наложи да съхраняваме или обработваме информация, за да спазим правно задължение или обществена задача.

Стремим се да гарантираме, че всички данни, които обработваме са верни. Възможно е да има ситуации, в които да откриете, че информацията, която съхраняваме, вече не е точна и имате правото да я коригирате.

Повече информация във връзка с упражняване на Вашите права може за получите като се запознаете с Процедура за упражняване на права на субекта на данните

Вие имате право да заявите достъп до Вашите лични данни, както и да получите копие от тях. Тук може да видите образец на Искане за упражняване на права от субектите на данни.

За упражняването на тези права, както и въпроси или притеснения относно обработката на Вашите личните данни, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка, което ще Ви предостави подробна информация за процедурите за упражняване на права от субекта на данните.

 

11. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че при обработката на лични данни сме нарушили Вашите права, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до компетентния Административен съд.

 

12. Промени в това съобщение за поверителност.

Ние непрекъснато преглеждаме и актуализираме това Съобщение за поверителност, за да отразим промените в случаи на необходимост, както и да спазим промените в закона. Текущата версия е обозначена с датата “последна актуализация” в горната част на настоящото съобщение.

 

© Цялото съдържание, свързано с политиката за защита за личните данни е предмет на авторско право на Европейски център по законодателство, с всички запазени права. Забранено е копиране, възпроизвеждане, промяна, предаване, разпространение и съхраняване на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Европейски център по законодателство. Разрешава се огласяване на съдържанието в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.